КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга божомолу жөнүндө

11-01-2018 14:28

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

Бишкек шаары, 2017-жылдын 27-декабры № 216 (21)

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга божомолу жөнүндө

1-берене.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети кирешелер боюнча 14230326,2 миң сом суммасында жана чыгашалар боюнча 14230326,2 миң сом суммасында 1-тиркемеге ылайык бекитилсин.

2-берене.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2019-2020-жылдарга божомолу 2-тиркемеге ылайык жактырылсын.

3-берене.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджетинин киреше бөлүгү 3-тиркемеге ылайык түзүлсүн.

4-берене.

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджетинин чыгаша бөлүгү 4 жана 5-тиркемелерге ылайык бекитилсин.

5-берене.

1. Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна берилүүчү ассигнованиялардын өлчөмү төмөнкү суммада белгиленсин:

2018-жылга - 10151715,6 миң сом;

2019-жылга божомол - 9430742,3 миң сом, 2020-жылга - 9468317,0 миң сом.

Бюджетти божомолдоо жана аткаруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине республикалык бюджеттен берилүүчү ассигнованиелерди жыл ичинде бекитилген жылдык көлөмдүн он экиден бир бөлүгү өлчөмүндө бирдей жана толук көлөмдө бөлүүнү камсыз кылсын.

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине өткөрүп берилүүчү ассигнованиелер толук эмес көлөмдө бөлүнгөн учурда карыздын пайда болгон суммасы кезектеги бюджеттик жылга өтөт жана кезектеги бюджеттик жылга республикалык бюджеттин долбоорунда каралат.

2. Социалдык фонддун бюджетинен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине 2018-жылга берилүүчү каражаттардын көлөмү 2191267,8 миң сом суммасында, анын ичинде: камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карыздарды жабууга 64241,3 миң сом суммасында, 2019-жылга божомол - 2249910,8 миң сом суммасында, 2020-жылга - 2381558,8 миң сом суммасында белгиленсин.

6-берене.

1. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2018-жылдын башына карата кассалык жүгүртмө накталай акчанын көлөмү 170000,0 миң сом суммасында белгиленсин.

2. Жыл ичинде түзүлгөн кассалык жүгүртмө накталай акча кирешелер жетишсиз болгон учурда, аны бюджеттик жылдын аягына чейин милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча келип түшкөн каражаттардын эсебинен милдеттүү түрдө калыбына келтирүү менен, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун чыгым милдеттенмелерин аткарууга жумшалсын.

7-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү төмөнкү сунуштарды киргизүүгө укуктуу:

1) эгерде бул Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнүн азайышына алып келбесе, ушул Мыйзамдын 1-беренеси менен бекитилген суммалардын чегинде ушул Мыйзамдын тиркемесине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө;

2) Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Бюджет жана финансы боюнча комитети менен макулдашуу боюнча, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомуна жана/же тескемесине ылайык ушул Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Мыйзам долбоору киргизилгенге чейин киреше булактарын көрсөтүү менен кечиктирилгис иш-чараларды аткаруу үчүн зарыл болгон бекитилген бюджеттен тышкары кошумча каржылоо жөнүндө;

3) Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин киреше бөлүгү жана Социалдык фонддун бюджети аткарылбаган учурда, Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинен ассигнованиелердин көлөмүн жана милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздандыруу төгүмдөрүн азайтуу жагына өзгөртүү жөнүндө.

8-берене.

Ушул Мыйзамга өзгөртүү учурдагы бюджеттик жылдын ичинде эки жолудан ашык эмес - 1-июнга чейин жана 1-ноябрга чейин киргизилсин.

9-берене.

1. Келишимдик негизде кызмат көрсөтүү жана акы төлөтүү менен мамлекеттик кызмат көрсөтүү үчүн саламаттык сактоо уюмдарынын бюджеттерин түзүүнү жана аткарууну башкаруу боюнча ыйгарым укуктар Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна жүктөлө тургандыгы белгиленсин.

2. Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдары тарабынан пайдаланылбаган каражаттардын калдыгы кезектеги бюджеттик жылга которулат.

3. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду бюджетти аткаруу процессинде Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарына келишимдик негизде көрсөтүлгөн кызматтар үчүн өз убагында жана толук акы төлөөнү жүзөгө ашыруу үчүн жоопкерчилик тартат.

4. Өздүк чыгымдардын толуктугун камсыз кылуу жоопкерчилиги Бирдиктүү төлөөчү системасында иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерине жүктөлөт.

5. Саламаттык сактоо уюмдары жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду тарабынан бюджеттик жөнгө салуу, ошондой эле саламаттык сактоо жана медициналык камсыздандыруу чөйрөсүндөгү мыйзамдардын жоболорун бузуу менен пайдаланылган каражаттар Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин киреше бөлүгүнө которулууга тийиш экени белгиленсин.

10-берене.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү ушул Мыйзамды ишке ашырууга багытталган зарыл чараларды көрсүн.

11-берене.

Ушул Мыйзам расмий жарыяланууга тийиш жана 2018-жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Президенти

 

С.Жээнбеков

 

2017-жылдын 30-ноябрында

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
1-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга
БЮДЖЕТИ

(миң сом менен)

Коду

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2018-жыл

 

Ресурстар бардыгы:

14230326,2

1

Кирешелер

14060326,2

12

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

17702,9

123

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

17702,9

13

Алынган расмий трансферттер

12342983,4

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен республикалык бюджеттен алынган каражаттар

10151715,6

13332

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар

10151715,6

1335

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар

2191267,8

13351

Социалдык фондунун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар

2191267,8

14

Салыктык эмес кирешелер

1699639,9

142

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

1699639,9

1423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр

1699639,9

 

а.и. кошумча төлөм каражаттары

586439,0

144

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

0,0

1441

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

0,0

 

Каражаттардын жыл башына карата калдыгы

170000,0

 

Жалпы бардык чыгашалар:

14230326,2

2

Чыгашалар

14230326,2

2111

Айлык маяна

80872,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

13950,4

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

7105,2

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

2546,1

2213

Ижара акысы

2575,0

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

2521,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

28615,2

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

14161326,2

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

1840,1

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

4077,5

2224

Көмүрдү сатып алуу

40,0

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

360,0

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

91,0

2231

Коммуналдык кызматтар

1186,4

3112

Машиналар жана жабдуулар

22620,1

3113

Башка негизги фонддор

600,0

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
2-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетинин 2019-2020-жылдарга
БОЛЖОЛУ

(миң сом менен)

Коду

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2019-жыл

2020-жыл

 

Ресурстар бардыгы:

13448673,1

13706411,5

1

Кирешелер

13268673,1

13516411,5

12

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

17702,9

17702,9

123

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

17702,9

17702,9

13

Алынган расмий трансферттер

11680653,1

11849875,8

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен республикалык бюджеттен алынган каражаттар

9430742,3

9468317,0

13332

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар

9430742,3

9468317,0

1335

Социалдык фондунун бюджетинен алынган каражаттар

2249910,8

2381558,8

13351

Социалдык фондунун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар

2249910,8

2381558,8

14

Салыктык эмес кирешелер

1570317,1

1648832,8

142

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

1570317,1

1648832,8

1423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр

1570317,1

1648832,8

 

а.и. кошумча төлөм каражаттары

549611,0

577091,5

144

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

0,0

0,0

1441

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

0,0

0,0

 

Каражаттардын жыл башына карата калдыгы

180000,0

190000,0

 

Жалпы бардык чыгашалар:

13448673,1

13706411,5

2

Чыгашалар

13448673,1

13706411,5

 

 

 

 

2111

Айлык маяна

83872,0

85872,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

14467,9

14812,9

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

7605,2

8105,2

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

2796,1

3046,1

2213

Ижара акысы

2575,0

2775,0

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

2621,0

2721,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

28915,2

29265,2

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

13273673,1

13525411,5

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

2540,1

3240,1

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

4277,5

4 977,5

2224

Көмүрдү сатып алуу

50,0

60,0

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

431,0

531,0

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

141,0

191,0

2231

Коммуналдык кызматтар

1265,4

1415,4

3112

Машиналар жана жабдуулар

22842,6

23387,6

3113

Башка негизги фонддор

600,0

600,0

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
3-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети - Кирешелер

(миң сом менен)

Коду

Кирешелердин аталышы

2018-жыл

 

Жыл башына карата калдыктын эсеби менен кирешелер

14230326,2

 

Каражаттардын жыл башына карата калдыгы

170000,0

1

Кирешелер

14060326,2

12

Социалдык муктаждыкка төгүмдөр/чегерүүлөр

17702,9

123

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

17702,9

1231

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

17702,9

12311

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун башка кирешелери

17702,9

12311200

ММК полистерин берүүдөн түшкөн каражаттар

7533,6

12311300

Келишимдик милдеттенмелерди талаптагыдай эмес аткаргандыгы үчүн, саламаттыкты сактоо уюмдарынан сот аркылуу жана сот эмес аркылуу эмес төлөтүлүп алынган каражаттар

10169,3

13

Алынган расмий трансферттер

12342983,4

133

Мамлекеттик башкаруу секторунун трансферттери

12342983,4

1333

Мамлекеттик башкаруу секторунун башка бирдиктери менен республикалык бюджеттен алынган каражаттар

10151715,6

13332

Республикалык бюджеттен Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджетине алынган каражаттар

10151715,6

13332100

Республикалык бюджеттен базалык медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар

9722077,9

133322

Республикалык бюджеттен калктын жеңилдетилген категорияларына камсыздоо төгүмдөрүн компенсациялоо катары алынган каражаттар

429637,7

13332210

Республикалык бюджеттен 16 жашка чейинки балдарга милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздоо төгүмдөрү катары алынган каражаттар

322932,7

13332220

Республикалык бюджеттен пенсионерлерге милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздоо төгүмдөрү катары алынган каражаттар

73448,3

13332230

Республикалык бюджеттен жаштайынан майыптарга жана социалдык жөлөкпул алган жактарга милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздоо төгүмдөрү катары алынган каражаттар

9394,8

13332240

Республикалык бюджеттен баштапкы кесиптик билим берүүчү окуу жайларынын окуучулары, орто жана жогорку кесиптик окуу жайларынын студенттери үчүн - алар 21 жашка толгонго чейин милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздоо төгүмдөрү катары алынган каражаттар

20920,7

13332250

Республикалык бюджеттен калкты жумуш менен камсыз кылуунун мамлекеттик кызматында расмий катталган жумушсуз жарандарга милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздоо төгүмдөрү катары алынган каражаттар

2602,9

13332260

Республикалык бюджеттен мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, офицерлер, прапорщиктер, мөөнөттөн тышкары кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, аял-аскер кызматчыларына милдеттүү медициналык камсыздандырууга камсыздоо төгүмдөрү катары алынган каражаттар

338,3

1334

Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондуна камсыздоо төгүмдөрү

0,0

1335

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

2191267,8

13351

Социалдык фонддун бюджетинен алынган каражаттар

2191267,8

13351100

Социалдык фонддун бюджетинен милдеттүү медициналык камсыздандырууга алынган каражаттар

2191267,8

14

Салыктык эмес кирешелер

1699639,9

142

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүдөн кирешелер

1699639,9

1423

Акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр

1699639,9

14231

Медициналык кызматтар

1699639,9

 

а.и. кошумча төлөм

586439,0

144

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

0,0

1441

Мамлекеттик сектордун бирдиктерине ыктыярдуу трансферттер жана гранттар

0,0

14411100

Учурдагы жардам

0,0

14411200

Капиталдык жардам

0,0

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
4 тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети - Чыгашалар
(ведомстволук жана экономикалык чыгашалар классификациялары боюнча)

(миң сом менен)

Коду

Көрсөткүчтөрдүн аталышы

2018-жыл

36

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

14230326,2

36110

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (аппарат)

52728,9

2111

Айлык маяна

27000,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

4657,5

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

2034,5

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

673,0

2213

Ижара акысы

1796,5

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

540,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

300,0

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

211,0

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

850,0

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

360,0

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

20,0

3112

Машиналар жана жабдуулар

14286,4

 

БАРДЫГЫ:

52728,9

36121

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (карамагындагы мекемелер)

77271,1

2111

Айлык маяна

53872,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

9292,9

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

5070,7

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

1022,5

2213

Ижара акысы

778,5

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

1981,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

994,4

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

626,6

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

2335,1

2224

Көмүрдү сатып алуу

40,0

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

71,0

2231

Коммуналдык кызматтар

1186,4

 

БАРДЫГЫ:

77271,1

36141

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду - Бирдиктүү төлөөчү (карамагындагы саламаттык сактоонун мекемелери)

13285890,8

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

13285890,8

 

БАРДЫГЫ:

13285890,8

36210

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (мамлекеттик программалар, иш-чаралар жана төлөмдөр)

605435,4

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

605435,4

 

БАРДЫГЫ:

605435,4

36220

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (техникалык жабдууларды жакшыртуу жана медицина тармагында жаңы технологияларды киргизүү)

25000,0

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

25000,0

 

БАРДЫГЫ:

25000,0

36230

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (маалыматтык байланышты камсыз кылуу жана Бирдиктүү төлөө системасында банктык тейлөө) (аппарат)

9583,7

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

250,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

150,0

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

50,0

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

200,0

3112

Машиналар жана жабдуулар

8333,7

3113

Башка негизги фонддор

600,0

 

БАРДЫГЫ:

9583,7

36230

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (маалыматтык байланышты камсыз кылуу жана Бирдиктүү төлөө системасында банктык тейлөө) (карамагындагы мекемелер)

2416,3

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

600,6

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

170,8

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

952,5

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

692,4

 

БАРДЫГЫ:

2416,3

36240

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (ММК полисин даярдоо)

2000,0

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

2000,0

 

БАРДЫГЫ:

2000,0

36310

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду (камсыздоо запасы)

170000,0

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

170000,0

 

БАРДЫГЫ:

170000,0

 

БАРДЫК чыгашалар:

14230326,2

2111

Айлык маяна

80872,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

13950,4

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

7105,2

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

2546,1

2213

Ижара акысы

2575,0

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

2521,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

28615,2

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

14061326,2

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

1840,1

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

4077,5

2224

Көмүрдү сатып алуу

40,0

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

360,0

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

91,0

2231

Коммуналдык кызматтар

1186,4

 

БАРДЫГЫ операциялык чыгашалар:

14207106,1

3112

Машиналар жана жабдуулар

22620,1

3113

Башка негизги фонддор

600,0

 

БАРДЫГЫ финансылык эмес активдер:

23220,1

 

БАРДЫК ЧЫГАШАЛАР:

14230326,2

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына
5-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 2018-жылга бюджети - Чыгашалар
(функциялык классификация боюнча)

(миң сом менен)

Коду

Көрсөткүчтөрдүн аталышы
(функциялары боюнча)

2018-жыл

36

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду

14230326,2

7071

Медициналык буюмдар, жабдыктар жана аппаратуралар

319435,4

70711

Медициналык буюмдар, жабдыктар жана аппаратуралар

319435,4

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

319435,4

 

а.и. МГП боюнча дары-дармек менен жеңилдетилген камсыздоо

55000,0

 

а.и. ММК боюнча дары-дармек менен жеңилдетилген камсыздоо

264435,4

7072

Амбулатордук кызматтар

5088003,4

70721

Жалпы профилдеги медициналык кызмат көрсөтүүлөр

4470396,9

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

4470396,9

70722

Адистештирилген медициналык кызмат көрсөтүүлөр

311632,7

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

311632,7

70723

Стоматологиялык кызмат көрсөтүүлөр

305973,8

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

305973,8

7073

Ооруканалар кызматы

8183708,0

70731

Жалпы профилдеги ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

5310609,2

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

5310609,2

70732

Адистештирилген ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

1922349,3

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

1922349,3

70733

Медициналык борборлордун, гинекологиялык ооруканалардын жана төрөт үйлөрүнүн кызмат көрсөтүүлөрү

303167,5

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

303167,5

70735

Балдарды дарылоо боюнча медициналык борборлордун жана ооруканалардын кызмат көрсөтүүлөрү

647582,0

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

647582,0

7074

Саламаттык сактоо жагында кызмат көрсөтүүлөр

130127,7

70741

Тез жана кечиктирилгис медициналык жардам станциялары

130127,7

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

130127,7

7075

Саламаттык сактоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

170051,7

70751

Саламаттык сактоо жагында илимий изилдөөлөр жана тажрыйбалык-конструктордук иштеп чыгуулар

170051,7

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

170051,7

7076

Башка категорияларга таандык кылынбаган саламаттык сактоо маселелери

339000,0

70761

Башка категорияларга таандык кылынбаган саламаттык сактоо маселелери

144000,0

2111

Айлык маяна

80872,0

2121

Социалдык фондго төгүмдөр

13950,4

2211

Кызматтык кыдырууларга чыгашалар

7105,2

2212

Байланыш кызматын көрсөтүү

2546,1

2213

Ижара акысы

2575,0

2214

Транспорттук кызмат көрсөтүүлөр

2521,0

2215

Дагы башка кызмат көрсөтүүнү алуу

3615,2

2221

Мүлктү учурдагы оңдоого кеткен чыгымдар

1840,1

2222

Учурдагы чарбалык максаттар үчүн буюмдарды жана материалдарды алуу

4077,5

2224

Көмүрдү сатып алуу

40,0

2225

Күзөт кызматтарын сатып алуу

360,0

2226

Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу жайгаштыруу жана тындыруу боюнча банктардын кызматтарын төлөөгө чыгашалар

91,0

2231

Коммуналдык кызматтар

1186,4

3111

Имараттар жана курулуштар

 

3112

Машиналар жана жабдуулар

22620,1

3113

Башка негизги фонддор

600,0

70769

Саламаттык сактоо жагында башка кызмат көрсөтүүлөр

195000,0

2215

Башка сатып алуулар жана кызмат көрсөтүүлөр

25000,0

2216

Бирдиктүү статьялар тарабынан берилген чыгашалар, коомдук саламаттыкты сактоо системасында

170000,0

 

Бардыгы:

14230326,2

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 1498