Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин 2018-жылдын 23-октябрындагы «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна (экинчи окууга) КОРУТУНДУСУ

14-11-2018 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин

2018-жылдын 23-октябрындагы

 

«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбооруна

(экинчи окууга)

 

КОРУТУНДУСУ

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитети Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-февралындагы № 93 токтому менен демилгеленген жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 4-октябрында №2611-VI токтому менен биринчи окууда кабыл алынган «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоорун карап чыгып, төмөндөгүлөрдү белгилейт.

Мыйзам долбоору имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында мамилелерди регламенттөөчү «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамындагы кенемтелерди четтетүү максатында иштелип чыккан.

Бул мыйзам долбоордун концепциясы «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын өркүндөтүүгө багытталган.

Ошону менен, мыйзам долбоору боюнча Комитеттин тѳмѳндѳгүдѳй сын пикирлери бар.

Мыйзам долбоорунда тигил же бул беренелердин ашыкча деталдаштыруулары чагылдырылган.

Мыйзам долбоордун 1-беренесинин 1-пунктунун биринчи абзацы менен «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 10-бөлүгүн төмөнкүдөй мазмундагы толуктоо каралат: «Энергетикалык сертификаттын колдонуу мөөнөтүү аякташы менен имарат кайрадан энергетикалык сертификациядан ѳтүүгө тийиш.». Мындай мазмундагы тексти киргизүүнүн зарылдыгы түшүнүксүз, анткени сертификат мөөнөтү менен берилет, мөөнөтү бүткөндөн кийин сөзсүз кайтадан сертификациялоо керек. Ага ылайык Мыйзамга мындай мазмундагы толуктоону киргизүүнүн максатка ылайыктуулугу жөнүндө маселе келип чыгат.

Ошондой эле жогоруда аталган Мыйзамдын 5-беренеси төмөнкүдөй мазмунда 15-бөлүк менен толукталат: «Имараттардын энергетикалык сертификаттарынын маалыматтарын, буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо жөнүндө отчетторду, имараттарды энергетикалык сертификациялоо жана буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо боюнча сертификат алган адистерди системалаштырылган эсепке алуу имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында  мамлекетик реестрде ишке ашырылат. Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатындагы  мамлекеттик реестрди жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.».

2018-жылдын 22-майындагы талкуунун жүрүшүндө депутаттар сунушталган редакцияда мыйзам долбоорду кабыл алууда анын жеткире иштелип чыгышы максатка ылайыктуу экенин белгилешти.

Мамкурулуш өзүнүн (2018-жылдын 28-майындагы) катында мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1-пунктунун биринчи абзацы боюнча Комитеттин сын-пикирин кабыл алганын белгилейт.

Мыйзам долбоорунун 1-беренесинин 1-пунктунун экинчи абзацына карата 16-бөлүк менен толуктоо зарылдыгын, андан улам ушул редакцияда Мыйзамдын 6-беренесинин 4-бөлүгүнүн 4 жана 6-пункттарында бир реестрдин мамлекеттик статусу бардыгы, экинчиси андайдан ажыратылганы (б.а. мамлекеттик статусу жок сертификат алган адистердин реестрин жүргүзүүсү) баяндалганын белгилейт.

Бирок Мыйзамдын 3-беренесинин 10-пунктунда «сертификат алган адис - имараттарды энергетикалык сертификациялоо жана (же) буу казандарынын, жылытуучу жана ысык суу менен жабдуу системасынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгилдүү түрдө контролдоону жүзөгө ашыруу чөйрөсүндө мамлекеттик квалификациялык сертификат алган жеке жак;» деп баяндалган.

Ага ылайык жогоруда аталган Мыйзамдын 5-беренесинин 15-бөлүгүнө сунушталган толуктоону Комитет максатка ылайыксыз жана 1 менен 2- беренелерин тѳмѳнкүдѳй редакцияда баяндалсын деп эсептейт:

«1-берене

 

«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын  Мыйзамына  (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 7, 1040-бер.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1. 6-берененин 4-бөлүгүндѳ:

а) 4-пункт төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«4) төмөнкүлөрдүн мамлекеттик реестрин жүргүзүү:

а) имараттардын энергетикалык сертификаттарынын, буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системасынын энергетикалык натыйжалуулугунун мезгил-мезгили менен контролдоо жөнүндө отчеттордун;

б) имараттарды энергетикалык сертификациялоо, буу казандарынын, жылытуу жана ысык суу менен жабдуу системаларынын энергетикалык натыйжалуулугун мезгил-мезгили менен контролдоо боюнча сертификат алган адистердин.

Мамлекеттик реестрин жүргүзүү тартиби ушул пунктка ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.»;

б) 6 - пункт күчүн жоготту деп таанылсын.

2. 7-берене төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында адистерге  классификациялык сертификат берүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.».

3. 8-берене төмөнкүдөй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

«Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жаатында аткарылган иштердин сапатына мониторинг жүргүзүү тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан белгиленет.».

 

2-берене  

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик укуктук актыларын үч айлык мөөнөттө ушул Мыйзамга ылайык келтирсин. ».

Андан ары мыйзам долбоорунун 3-беренесине ылайык бул Мыйзамдын расмий жарыяланган күндөн тартып жети күн өткөндөн кийин күчүнө кирери белгиленген.

Бирок «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамдын 30-беренесини 3-бөлүгүнө ылайык ишкердикти жөнгө салуучу ченемдик укуктук актылар расмий жарыяланган учурдан тартып кеминде он беш күндөн кийин күчүнө кирет ошондуктан Комитет мыйзамдолбоорунун 3- беренесин тѳмѳнкүдѳй редакцияда сунуштайт:

«3-берене

 Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. ».

 

Ченем жаратуучу техниканы сактоо максатында мыйзамдолбоордун 1-беренесинин 1 жана 2-пункттарын Мыйзам чыгаруу техникасы боюнча нускаманын 43-пунктунда каралган талаптарга ылайык келтирүү зарыл, ошондой эле пункттарды мамлекеттик тилде жабылма ийри кашаа коюлуп алфавиттин кичине тамгасы менен белгиленген пунктчаларга бөлүү зарыл.

Жогоруда баяндалгандардын негизинде, Комитет төмөндөгүдөй               к о р у т у н д у г а  келет:

 

1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 15-февралындагы № 93 токтому менен жактырылган «Имараттардын энергетикалык натыйжалуулугу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын долбоорун сын пикирлерди эске алуу менен аны экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунуш кылынсын.

 

2. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин пленардык жыйналышында бул мыйзамдолбоорду кароодо баяндамачы болуп Кыргыз Республикасынын депутаты Мавлянова М.Э. аныкталсын.

 

 

 

Төрайымдын орун басары                                               Жунус уулу Алтынбек                                                                                 

 

 

Көрүүлөрдүн саны : 556