Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин 2015-жылдын 1-ноябрынан 2016-жылдын 1-октябрына чейинки мезгилге аткарган иштери жөнүндө отчету тууралуу

10-10-2016 17:16

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин 2015-жылдын 1-ноябрынан 2016-жылдын 1-октябрына чейинки мезгилге аткарган иштери жөнүндө отчету тууралуу” Агрардык саясат, суу ресурстары, экология  жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин 2016-жылдын 3-октябрындагы

ЧЕЧИМИ

            Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитети, комитеттин 2015-жылдын 1-ноябрынан 2016-жылдын 1-октябрына чейинки мезгилге аткарган иштери жөнүндө комитеттин төрагасы М.И.Бакировдун отчетун угуп жана талкуулап чечим кылат:

«Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин 2015-жылдын 1-ноябрынан 2016-жылдын 1-октябрына чейинки мезгилге аткарган иштери жөнүндө” комитеттин төрагасы М.И.Бакировдун отчету  канааттандырарлык деп табылсын.

Комитеттин ушул чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин кароосуна киргизилсин.

 

Комитеттин төрагасы                                                        М.Бакиров

 

 

Сводные данные

о работе Комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 6го созыва за период с 1.11.2015г. по 01.10.2016 г.

 

п/п

Название комитета

Ф.И.О. председателя

Проведено

заседаний

Рассмотрено законопроектов

Рассмо-трено

других вопросов

Проведено

Рассмотрено

писем, обращений

Участие в законо-

проек-тной работе

Подго-товлено

прави-тельст-венных дней

Все-

го

Из них внесено на заседание Жогорку Кенеша

Принято Жогорку Кенешем

Выезд-ных

заседа-ний

Круг-лых столов

Парла-

мент-ских слуша-ний

Всего

Испол-нено

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

1

Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию

 

      35 (всего рассмотрено вопросов-173 )

103

74

72/2отклонено

70

5

3

2

715

680

10

1

 

 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин 2015-жылдын 1-ноябрынан 2016-жылдын 1--октябрына чейинки мезгилге аткарган иштери жөнүндө

ОТЧЁТУ

 

         “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 101-беренесинин 8-пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитетинин (мындан ары комитет) өз ишмердүүлүгү тууралуу отчёту сиздердин карооңуздарга сунушталып жатат.

         Комитеттердин ыйгарым укуктары Кыргыз Республикасынын Конституциясында (76-берене), “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Регламенти жөнүндө” Мыйзамынын 25- жана 29-беренелеринде так аныкталган. Жалпылап айтканда комитеттер эки түрдүү функцияларды жүзөгө ашырышат. Биринчиси – маселелерди даярдоо жана алдын ала кароо, ал эми экинчиси тескөө-көзөмөлдөө иштери.

Маселелерди даярдоо жана алдын ала кароо. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин комитеттеринин жыйналыштарынын натыйжалуу жана иштиктүү болушу көп жагынан аларда карала турган маселелердин даярдалуу деңгээлине, күн тартибин максаттуу аныктоого жараша болот. Мында каралуучу маселелерди алдын ала пландаштыруунун чоң мааниси бар экендиги талашсыз. Бул иште комитет комитеттин бөлүмү менен биргеликте аракеттенип иштешине жараша натыйжасын берет. Ошондой эле комитет ар айлык комитеттин жыйындарынын күн тартиби, ар апталык күн тартибин мүмкүн болушунча так жана дайындуу түзүү жана мүмкүн болушунча алдын ала так аныктоо аркылуу ишинин натыйжалуулугун жогорулатууга аракеттер жасалып келди.

Бул иштердин натыйжасында отчёттук мезгилдин ичинде комитеттин 35  жыйыны өткөрүлүп, бардыгы болуп 173 маселе каралып 173 корутунду, чечим  кабыл алынып, алардын ичинен 103 корутунду мыйзам кабыл алууга байланышкан. Бул корутундулар сапаттуу даярдалып комитеттин мүчөлөрүнүн көңүл борборунда турду.

Мыйзам чыгаруу ишин өркүндөтүү ишинде мыйзам долбоорлорунун сапаттуу болушу көп жагынан маанилүү. Мыйзам долбоорлорунун сапаттуулугуна жетишүү боюнча негизги үч талаптын аткарылышына көңүл бурулду: биринчиси - мыйзам долбоорунун терең иликтеп корутундуну сапаттуу даярдоо; экинчиси – мыйзам долбооруна карата келген корутундуларды иликтеп чыгып сунуштарды талдоо; үчүнчүсү – мыйзам долбоорунун талкуулоого ар тараптарды чакыруу. активдүү талкуулоо жүргүзүү.

Отчёттук мезгилдин аралыгында комитет 103 Мыйзам долбоорун караган. Анын ичине 74 Мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна жиберилген жана алардын ичинен 72 Мыйзам долбоору Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, 2 мыйзам долбоору четке кагылды. Кыргыз Республикасынын Президенти 21 мыйзамга кол койгон. Бул Мыйзам долбоорлор Кыргыз Республикасынын Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча тармактарын өнүктүрүүгө, укуктук жактан келип чыккан маселелерди жөнгө салууга багытталган.

Отчёттук мезгилдин ичинде комитеттин мүчөлөрү 10 Мыйзам долбоорлорун иштеп чыгууга катышышты.

Мындан сырткары комитетте ар кандай 70 маселе каралды, тиешелүү чечимдер кабыл алынды. Комитет  тарабынан республиканын аймагында 5 жолу көчмө жыйын, 3жолу тегерек стол, 2 жолу парламенттик угуу, 1 жолу Өкмөттүк күн өткөрүлдү.

Республиканын эл чарбасына мааниси зор, артыкчылыктуу болуп эсептелген жана коомчулук арасында кызуу талкууларды жараткан айрым Мыйзамдардын, мыйзам долбоорлорунун маанисине кыскача токтолуп кетсек:

1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтү (2015-жылдын 27-октябрындагы №756– токтому) тарабынан демилгеленген  «Жерди пайдалануу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору коомдо өзгөчө талкууну жаратууда.

Бул Мыйзам долбоору жер тилкелерди бир категориядан экинчиге которуу (трансформациялоо) үчүн иштелип чыккан, ошондой эле, азыркы учурда жер тилкелерин бир категориядан экинчи категорияга өткөрүү учурунда келип чыккан бир катар маселелерди чечүүгө жана Кыргыз Республикасынын Конституциясына,  Жер кодексинин айрым жоболоруна дал келтирүү максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан иштелип чыккан. 

Бул Мыйзам долбоору башка мыйзам долбооруна салыштырмалуу өтө чоң, татаал жана 1-окууга даярдоонун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын  Өкмөтү тарабынан айрым бир беренелерге сунушталган жоболорду алып салуу сунушталган. Бул Мыйзам долбоору жеткире иштелип чыкпай Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине сунушталганын турмуш көргөзүп жатат. Аталган мыйзам долбоорун 2-окууга даярдоонун жүрүшүндө комитет тарабынан бардык региондордо коомдук талкууларды өткөрүү сунушталган. Бирок Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан региондордо өткөрүлгөн талкуулар натыйжасыз болгондуктан,  бул Мыйзам долбоорун 3-окууда кароодо көп суроолор жана түшүнбөстүктөр жаралып 2-окуунун режимине кайтарылды. Мыйзам долбоору боюнча коомчулуктун кызыкчылыктары терең иликтенбей, шаарлардын мэрлерине жана райондук администрациялардын башчыларына жер тилкелерди бир категориядан башка категорияга которуу (трансформациялоо) ыйгарым укуктары таразаланбай сунушталып, депутаттардын жана коомчулуктун колдоосун ала албагандыктан митингдердин өтүүсүнө себеп болууда.

Коомчулуктун бул долбоор боюнча пикирин эске алуу максатында 2016-жылдын октябрь айында парламенттик угуу өткөрүү комитет тарабынан даярдалууда.

2. «Кыргыз Республикасынын Суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2014-жылдын 25-июнундагы № 4266-V токтомуна ылайык Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана мелиорация министрлиги тарабынан иштелип чыгып, сунушталган.

Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдардагы Улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясынын жана Кыргыз Республикасынын 2013-2017-жылдардагы туруктуу өнүгүүгө өтүү программасында (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин 2013-жылдын 18-декабрындагы № 36-94-V-токтому менен бекитилген) 16 пайдалуу кен байлыктары белгиленген, алардын көпчүлүгү тоолуу аймактарда жайгашкан.

Ошого байланыштуу, тоо кен өнөр жайынын мөңгүлөргө болгон таасирин мындан ары укуктук жөнгө салуу зарылчылыгы келип чыккан, себеби Кыргыз Республикасынын азыркы колдонуудагы мыйзам актыларында аларга тыюу салууга багытталган чаралары каралган.

Анткени, Суу кодексинин 62-статьясына ылайык, мөңгүлөрдүн эришин тездетүүгө таасир этүүчү көмүрдү, күлдү, майларды же башка заттарды же материалдарды пайдаланылуучу иш-аракеттерге, ошондой эле мөңгүлөрдүн абалына же аларда камтылган суулардын сапатына таасир этиши мүмкүн болгон иш-аракеттерге жана муз даярдоо менен байланышкан иш-аракеттерге тыюу салынган.

         Сунушталып жаткан Мыйзам долбоорунун максаты - бийик тоолуу аймактарда жайгашкан рудниктердин үзгүлтүксүз иштөөсүн камсыз кылуу жана стратегиялык объектилерде пайдалуу кендерди казып алуудагы өндүрүштүн токтоп калуусунун геотехникалык, экологиялык, социалдык-экономикалык жана укуктук терс жыйынтыктарынын алдын алуу болуп эсептелет.

Мыйзам долбоордун кабыл алынышы, өлкөнүн экономикасына жана региондун өнүгүүсүнө алгылыктуу салым кошкон субьектилердин, кен жатагынын зонасына туш келген муз массасын башка жакка милдеттүү көчүрүү шарты менен, мөңгүлөргө таасир этмейинче жүзөгө ашырууга болбой турган ишмердүүлүктөрүнө, издөө, чалгындоо иштери жана пайдалуу кен байлыктардын кен жатагын иштетүүгө мүмкүндүк берет.

Ошондуктан, бул Мыйзам долбоору, Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 62-статьясына стратегиялык объекттердин тизмегине киргизилген, ири салык төлөөчү жана бюджетти түзүүчү ишканалар болуп саналган чарба субъекттеринин иштөөсү менен байланышкан өзгөчө учурларда Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан мөңгүлөргө таасир этүүчү ишке, мындай иштен келтирилген зыянды мүмкүн болушунча максималдуу азайтуу жана мөңгүлөрдүн абалына дайыма көзөмөл жүргүзүү шартында уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алууну көздөйт. Аталган мыйзам долбоору 1-2-окууларда кабыл алынып, бүгүнкү күндө Өкмөттүн өтүнүчүнө ылайык 3-окуунун режиминде кароонун мөөнөтү узартылган. Өкмөт убакытты узарта бербей бул мыйзам долбоорун 3-окууга киргизүүгө макулдугун берүүнү тездетиши зарыл. Бул мыйзам кабыл алынган шартта буга чейин мөңгү жайгашкан тоолуу шартта иш жүргүзгөн кен иштетүүчү ишканалардын кен казып алуулары мыйзамдаштырылмакчы.

3. 2016-жылдын 17-февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган 2016-жылдын 19-мартында Кыргыз Республикасынын Президенти кол койгон (№ 21) "Жер участокторун которуу (трансформациялоо) жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын негизги концепциясы жерлерди которуу маселелерин жөнгө салган ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү жана Мыйзамдардагы боштуктарды алып салууга багытталган . Бул өзгөртүүнүн кабыл алынышы менен аталган мыйзам толук кандуу иштемекчи.

         4.«Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» (Кыргыз Республикасынын Жер кодексине, «Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына) Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору 2015-жылдын 28-октябрындагы Өкмөттүн №758-токтому менен сунушталып, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 2016-жылдын 30-июнунда кабыл алып, Кыргыз Республикасынын Президенти 2016-жылдын 25-июлунда кол койгон.

Аталган Кыргыз Республикасынын Мыйзамы айыл чарба багытындагы  жерлерге тамчылатып сугаруу, күнөскана ыкмасы менен жүзөгө ашырылган иш-аракетин камсыз кылуу үчүн белгилүү бир инфраструктураларды түзүү менен Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарылдыгын белгилеген. Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 74-беренесинин 2-пунктуна ылайык орчундуу айыл чарба жерлерине гидротехникалык имараттан башка  курулуштарды жана имараттарды курууга тыюу салган. Айыл чарба  продукциясын  сактоо боюнча, тамчылатып сугаруу  ыкмасы  боюнча инфраструктуралык обьекттерди жайгаштыруу жана  күнөскана инфраструктуралык обьекттерди айыл чарба сугат жерлерине курулуш обьекттерди камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын Жер кодексине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү зарыл.

Сунушталган толуктоолордун жана өзгөртүүлөрдүн маанилүүлүгү,  Кыргыз Республикасынын чарба жүргүзүүчү субъекттер күнөсканаларда өсүмдүктөрдү өстүрүү боюнча жана тамчылатып сугаруу системасын өздөштүрүү боюнча дыйкандардын кызыгуусун арттырууда турат. Бул мыйзам кабыл алынышы менен айыл чарбасында үнөмдүү суу пайдалануу менен күнөсканалардын саны өсүп, жашылча жемиштерди өндүрүү көлөмү көбөйөт.

5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 2016-жылдын 29-мартындагы №162-токтому менен демилгеленген “Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 12-майындагы жыйында биринчи окууда кабыл алынган, концепциясы жактырылган..

Аталган мыйзам долбоору «Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2009-жылдын 31-июлуна чейин жеке турак үйлөр курулуп калган айыл чарба жерлеринин сугат айдоо жер участокторуна жайылтылбоосу тууралуу максатында иштелип чыккан.

Мыйзам долбоордо «Сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга (трансформациялоого) мораторий киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы күчүнө киргенге чейин жеке турак жайлар курулган сугат айдоо жер участокторун которууга (трансформациялоого) мораторий колдонулбайт деген ченем каралган.

Мындан тышкары, 2016-жылдын 6-июнундагы Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин жыйынында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешиндеги пленардык жыйынында келип түшкөн сын-пикирлерди жана сунуштарды эске алуу менен тийиштүү чечим кабыл алган. Аталган чечим менен комитет тарабынан Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө бир нече маселелерди аткарууга тапшырма берген. Анын ичинен Ведомстволор аралык комиссияны түзүү жана анын курамына ар бир фракциядан бирден депутат киргизсин деген тапшырма берилген.

Бүгүнкү күнгө чейин аталган маселе боюнча Өкмөт жыйынтыгын бере элек. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой аталган мыйзамды кабыл алынышын бүгүнкү күндө 42миңден ашуун жаран күтүүдө. Бул маселе боюнча жүздөгөн адамдар бир нече жолу Ак үйгө митингке чыгышкан. Бул мыйзам кабыл алынса республика боюнча 11681га сугат айдоо жер калктуу конуштардын жерлерине которулмакчы, ушуга тиешеси бар элдин турак жайга болгон маселеси чечилет.

6. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан демилгеленген «Үрөн жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө»  Мыйзам долбоору 2016-жылдын июнь айында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Президенти 2016-жылдын 18–июлунда  кол койгон (№ -120).

Аталган мыйзам Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын үрөн секторун жөнгө салган ченемдик-укуктук базасын мындан ары жакшыртуу максатында иштелип чыккан. Бул мыйзам да айыл чарбада үрөн тармагын өнүктүрүүгө өз салымын кошмокчу.

7. «Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына («Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» жана «Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына) толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоору депутат М.И.Бакиров тарабынан 2016-жылы демилгеленген.  Кыргыз Республикасынын Президентти 2016-жылдын 7–майында кол койгон ( № -56).

Мыйзам долбоору жайыттарды пайдалануучу бирикмелердин жана алардын аткаруу органдарын–жайыт комитеттеринин иштерин оптималдаштыруу жана жайыт комитеттердин жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасынын аймактык бөлүмчөлөр органдары менен өз ара аракеттенүү жана кызматташуу үчүн шарттарды түзүү максатында иштелип чыккан.

Мыйзамдын негизги максаты жерди пайдаланууну башкаруунун, ошондой эле токой фондунун жайыттарын пайдаланууда кызыкдар тараптардын конструктивдик мамилесинин натыйжалуулугун жакшыртуу маселелеринде жергиликтүү бийлик органдарынын жана коомдук уюмдардын ролдорун күчөткөн тараптардын кызматташуусу үчүн шарттарды түзүү. Ушул эле мыйзам менен жайыт пайдалануудан түшкөн каражаттын 3төн 1 бөлүгү жергиликтүү бюджетке чегерилмекчи.

 

Тескөө-көзөмөлдөө ыйгарым укуктары.

Комитеттин тескөө-контролдоо функциялары Жогорку Кеңештин негизги ыйгарым укуктарынын бири жана кабыл алынган Мыйзамдардын, чечимдердин жүзөгө ашыруу менен тыгыз байланышкан. Мыйзамдардын аткарылышын, сакталышын текшерүү, иликтөө жана мыйзам бузууларды четтетүү жана аткарылышына жетишүү комитеттин маанилүү милдеттеринин бири.

Белгилей кете турган нерсе, көзөмөлдөө боюнча комитеттин иш пландарына жараша бир катар маселелер иликтенип, комитетте каралды. Бул позитивдүү тажрыйбаны дагы улантып, өркүндөтүү керек.

Ар кандай актуалдуу маселелерди жеринен иликтөө боюнча комитет тарабынан 7 жумушчу топ түзүлгөн, алар ишти жеринде изилдеп, Жогорку Кеңешке, кайрылуунун ээлерине маалымат берип турушту. Алардын 3 жумушчу топ ишин аяктады, 4 жумушчу топтун жумушу уланып жатат.

Кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын аткарылышын контролдоо максатында төмөндөгү мыйзамдардын аткарылышынын жүрүшү комитетте каралды;

1.«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аткарылышынын жүрүшү тууралуу» маселе комитетте 2015-жылдын 7-декабрында каралып, кызуу талкууланып, кемчилдиктер белгиленип, чечим кабыл алынган. Чечим менен Жайыт департаментине төмөндөгү тапшырмалар берилген;

-«Жайыттар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын толук көлөмдө аткаруу;

--жайыт пайдалануудан түшкөн каражаттарды максаттуу пайдаланууну камсыз кылуу;

Ошондой эле республика боюнча 11 айыл аймактын жайыттарынын тышкы чек-араларын мамлекеттик каттоодон өткөрүү боюнча кечиктирилгис чараларды көрүү жана деградацияга учураган жана караган басып калган жайыттарды калыбына келтирүү боюнча тез-арада иш чараларды кабыл алып аткаруу. Комитет ушул чечимдин аткарылышын жеринен таанышуу иретинде «Жайыттарды башкарууну жана пайдаланууну жакшыртуу, жайыттардын деградация абалын төмөндөтүү» боюнча Суусамыр жайлоосунда комитеттин көчмө жыйынын 2016-жылдын 20-июнунда өткөргөн. Аталган маселе тууралуу маалымат угулду, жайыттардын отоо чөп басуусуна каршы чара көрүү боюнча практикалык иштер көрсөтүлдү. Сунуштар айтылып, тиешелүү чечим кабыл алынды. Чечимде кыска мөөнөттө Мамлекеттик долбоорлоо институту (Кыргызгипрозем) аркылуу жайыттардын деградацияланган аянттарын, анын ичинде караган өскөн аянттарын териштирүүнү аяктоо жана алардын көлөмү жөнүндө такталган маалыматты бекитүү Айыл чарба жана мелиорация министрлигине тапшырылды.

Суусамыр өрөөнүнүн аймагында жайгашкан 80 жайыт комитеттеринин жардамы менен биринчи сыноо долбоорун уюштуруу жана жайыттагы өсүп кеткен карагандарды массалык түрдө жок кылуу боюнча практикалык иштерди жүргүзүү Айыл чарба жана мелиорация министрлигине жана Өзгөчө кырдаалдар министрлигине жүктөлдү.

Көрүлгөн чаралардын натыйжалары жөнүндө маалыматты комитетке 2016-жылдын 1-октябрына чейин берүү милдеттендирилди.

2.«Жаныбарларды идентификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аткарылышынын жүрүшү тууралуу»  маселе 2015-жылдын 23-ноябрында комитетте каралды. Жогорудагы маселе боюнча Өкмөттүн маалыматын угуп,  карап жана талкуулап, аталган маселени аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн иши жетишсиз деп белгиленди.

Иш-пландарын өз убагында аткарбаган жетекчилерге персоналдык жоопкерчилик көрүү жана өз убагында аткаруу боюнча толук көлөмдө жеткиликтүү чаралар көрүлсүн деген чечим кабыл алынган. Натыйжада төмөндөгү иштер жүргүзүлгөн.

Евразиялык экономикалык биримдикке кирүү процессинде  Кыргыз Республикасына техникалык көмөк көрсөтүүнүн чегинде Россия Федерациясы  тарабынан жаныбарларды идентификациялоо үчүн 7.6 млн. АКШ доллары каралып, анын 2203832 АКШ долларына компьютердик жабдуулар алынган. Ошондой эле идентификация процессине катышуучу баардык кызматкерлерди окутууга Россия Федерациясынан каралган акча каражатынан 450,0 миң АКШ доллары БУУнун өнүктүрүү программасына (ПРООН) берилип, окутуу иштери жүргүзүлгөн.

Ири мүйүздүү малдарга биркаларды сатып алууга республикалык бюджеттен 2016-жылга 40,0 млн сом акча каражаты каралып, учурда сатып алуу процесси жүрүп жатат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №187-токтомуна ылайык жаныбарларды идентификациялоо функциясы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясына жүктөлдү. Учурда Чүй облусунун Ысык-Ата, Талас облусунун Кара-Буура жана Ош облусунун Ноокат райондору пилоттук катары тандалып алынып, жеке ветеринардык адистерге окуулар жүргүзүлүп, жаныбарларды идентификациялоо үчүн керектүү жабдыктар таратылып берилди.

Бул чечимдин аткарылышына көзөмөл жасоо комитетке жүктөлгөн.

3. Кыргыз Республикасынын “Ичүүчү суу жөнүндө” жана Кыргыз Республикасынын "Ысык-Көл" био чөйрөлүк аймагы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарынын аткарылышынын жүрүшүнүн алкагында Ысык-Көл областынын Каракол шаарында 2016-жылдын 17-майында комитеттин көчмө жыйыны өткөн. Жыйында «Ысык-Көл областынын Балыкчы, Каракол жана Чолпон-Ата шаарларынын тазалоочу курулмаларынын жана ичүүчү суу объектилеринин, биосфералык аймактын экологиялык абалы тууралуу” маселе каралып, аталган мыйзамдардын талаптары жергиликтүү бийлик органдары, Өкмөт тарабынан аткарылбай жаткандыгы сынга алынды. Комитеттин чечими менен кемчилдиктерди жоюу боюнча тиешелүү аткаруу органдарына тапшырмалар берилди.

Ушундай эле көчмө жыйын, Ош областынын Кызыл-Кыя шаарында Кыргыз Республикасынын “Ичүүчү суу жөнүндө” мыйзамынын аткарылышынын жүрүшү боюнча 2016-жылдын 26-февралында өттү. Шаардын элине суткасына 2 саат гана суу берилери аныкталды. Комитеттин чечимин аткаруу максатында шаардын суу түйүндөрүн жакшыртууга республикалык бюджеттен 5,6 млн сом бөлүнүп берилди.

 Отчеттук мезгил ичинде комитеттин көзөмөлүндө айыл чарбасынын актуалдуу ар-кандай маселелери боюнча кабыл алынган Жогорку Кеңештин 2 токтому болду. Аткарылгандыгына байланыштуу 1 токтом көзөмөлдөн алынды, 1 токтомдун аткарылышы көзөмөлдө турат.

Алсак, «Кыргыз Республикасында 2016-жылдын жазгы-талаачылык жумуштарын өткөрүүгө даярдыктын жүрүшү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн маалыматы тууралуу” маселе 2016-жылдын 11-февралында Жогорку Кеңештин кароосуна чыгарылды. Аталган маселе боюнча Өкмөттүн маалыматы угулуп 2016-жылдын жазгы талаа жумуштарын ийгиликтүү өткөрүү боюнча тапшырмаларды берген Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин № 264-VI-токтому кабыл алынды. Ушул эле токтомдун Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маселе 2016-жылдын 30–майында комитетте угулду. Жогорку Кеңештин жогорудагы токтому жетишерлик эмес аткарылып жаткандыгын  белгиленди, токтомду толук көлөмдө аткарууну камсыз кылуу тапшырылды, токтомдун аткарылышынын мөөнөтү 1-июлга чейин узартылды. Натыйжада айылдык товар өндүрүүчүлөрдү күйүүчү-майлоочу материалдар, минералдык жер семирткичтер, үрөн менен камсыз кылууга Өкмөт көңүл бурду. Республика боюнча 14 миңден ашуун чарбакерлерге баардыгы 3,6 млрд сом көлөмүндө жеңилдетилген кредит берилди.

Мындан сырткары комитет тарабынан «2016-2025-жылдарга өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун артыкчылыгы жана айыл чарбасын өнүктүрүүнү мамлекеттик колдоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилип, 2016-жылдын 2-июнунда №635-VI токтому кабыл алынган. Аталган токтом өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, айыл чарбасын өнүктүрүүнү мамлекет менен коомдун өнүгүшүнүн стабилдүүлүгүн мамлекеттик колдоо максатында иштелип чыккан, аткарылышы комитеттин көзөмөлүндө турат.

Отчеттук жыл ичинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 6 протоколдук тапшырмалары комитет тарабынан аткарылды жана контролдон алып салынды, 4 протоколдук тапшырма көзөмөлдө турат жана аткаруу бийлик органдарына жиберилген.

Комитеттин ишин талаптагыдай уюштурууда анын иш-аракетинин, анын ичинде ар кандай деңгээлдеги жана форматтагы жыйналыштарынын жана иш-чараларынын  камсыздоо үчүн комитеттин бөлүмү тарабынан 70 ар-кандай маселелер даярдалып комитеттин жыйынына чыгарылган. Алардын ичинен 5 маселе боюнча комитеттин жыйындары жер-жерлерде өткөзүлдү.

Комитеттин атына отчеттук мезгил ичинде 715 кайрылуу кат түшкөн, Бул каттардын 80 пайыздан көбү жер, суу, экология жана айыл-чарбасынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун  маселелерине тиешелүү. Айрым каттар жеринен иликтөөгө алынды, бул үчүн комитеттин мүчөлөрү, бөлүмдүн жооптуу кызматкерлери мүмкүн болушунча тиешелүүлүгүнө жараша жер-жерлерде кызматтык иш сапарында болуп келишти. Келип түшкөн каттардын дээрлик баардыгына тиешелүү жооптор берилди.

Отчеттук жыл ичинде өткөрүлгөн комитеттин жыйындарында каралган маселелер боюнча Жогорку Кеңештин Веб-сайтына ар кандай маселе боюнча кыскача маалыматтар берилди. Республиканын маалымат каражаттарына комитеттин ишин кыскача чагылдырган маалыматтар жарык көрдү. Ал эми комитеттин мүчөлөрү маалымат каражаттарына, телерадиого бир нече жолу маалыматтарды жана интервьюларды беришти.

Комитеттин ар-бир мүчөсүнүн сунуштарына ылайык Мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө иштери боюнча комитеттин айлык, жылдык пландары түзүлүп, ошол иш планга ылайык иштер жүргүзүлүүдө.

 

Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү

боюнча комитетинин төрагасы                                                                                                             М. Бакиров  

 

Көрүүлөрдүн саны : 2062