2019-жылдын 26-июнундагы № 3161 -VI Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын отчету тууралуу

26-06-2019 18:29

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасынын отчету тууралуу

Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 74-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгуловдун отчетун угуп, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши т о к т о м   к ы л а т:

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2018-жылдагы иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын төрагасы Т.С. Абдыгуловдун отчету канааттандырарлык деп таанылсын.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы:

1) 2019-жылга карата экономикалык саясаттын негизги багыттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Биргелешкен билдирүүсүндө аныкталган макроэкономикалык жана социалдык туруктуулукту сактоо жана стратегиялык багыттар менен артыкчылыктарга жетишүүнү камсыздоо боюнча чараларды көрсүн;

2) 2018-2022-жылдарга карата (үчүнчү этап) Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептердин үлүшүн көбөйтүү боюнча Мамлекеттик программанын алкагындагы иш-чараларды ишке ашырууну улантсын;

3) төлөмдөрдү улуттук валютада көбөйтүүгө жана экономиканы долларлаштыруу деңгээлин андан ары төмөндөтүүгө өбөлгө түзсүн;

4) 2016-2020-жылдарга карата (экинчи этап) Кыргыз Республикасынын калкынын финансылык билимдүүлүгүн жогорулатуу программасында бекитилген алкактагы иш чараларды ишке ашырууну улантсын;

5) экспорттук операцияларга жана экспортко багытталган өндүрүшкө дем берүү боюнча чараларды көрсүн;

6) “Айыл чарбасын каржылоо” долбоорун ишке ашырууну колдоо үчүн кредиттик аукциондордун алкагында банктарды рефинансылоо максатына берилген каражаттарды максаттуу пайдалануунун мониторингин жүзөгө ашырсын;

7) акча-кредиттик жана бюджеттик-салык саясатынын маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын өз ара иштерин координациялоону жогорулатсын;

8) Кыргыз Республикасынын экономикасында монеттештирүү коэффициентинин деңгээлине жетишүү боюнча чараларды ишке ашырууну улантсын;

9) эл аралык резервдерди толтуруу максатында Кыргыз Республикасынын ички рыногунда монетардык алтынды улуттук валютада сатып алууну активдештирсин;

10) соода точкаларында акы төлөөлөрдү накталай эмес формада кабыл алуу үчүн жабдууларды орнотуу боюнча чараларды тездетсин.

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы:

1) банктык тутумдун натыйжалуу иштөөсүн жана маалыматтык коопсуздукту камсыздоо максатында тутумдарды жана технологияларды өркүндөтүүнүн зарылдыгына көңүл буруп, чыгымдардын максатка ылайыктуулук жана негиздүүлүк принциптерин сактоо менен административдик чыгашаларды түзсүн;

2) баалардын туруктуулугун колдоо үчүн чаралардын ишке ашырылышын камсыз кылсын;

3) орто мөөнөттүү мезгилде инфляциянын деңгээлин 5-7 пайыздын чектеринде кармап туруу максатында тиешелүү акча-кредиттик саясатты жүргүзсүн;

4) алмаштыруу курсунун өзгөрмө режиминин принциптерин колдонсун жана алмаштыруу курсунун чукул өзгөрүүлөрүн жумшартуу максатында интервенция жүргүзсүн;

5) экономиканы кредиттөөнү кеңейтүү боюнча иштерди улантсын;

6) дүйнөлүк финансы рыногунун абалына үзгүлтүксүз мониторингди жүзөгө ашырууну өз учурунда жөнгө салуу, чет өлкөлүк
банк–контрагенттердин финансылык абалын жана дүйнөлүк финансы рыногундагы кырдаалдын өзгөрүшүн байкоо жолу менен эл аралык резервдердин ликвиддүүлүгүн жана коопсуздугун камсыздоо боюнча иштерди улантсын;

7) банктык сектордун жана микрофинансылоо секторунун өнүгүүсүнүн орто мөөнөттүү стратегияларынын алкагындагы чараларды ишке ашырууну кызыкдар тараптар менен бирге жүзөгө ашырсын;

8) “Россинбанк” ААКсын финансылык жактан жакшыртуу боюнча чараларды аяктасын;

9) экономиканы кредиттөөнүн ресурстук базасын көбөйтүү максатында банк секторуна инвестицияларды тартуу үчүн максатка багытталган иштерди жүргүзсүн;

10) Кыргыз Республикасынын Президентинин 2019-жылды региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деп жарыялоо жөнүндө Жарлыгынын алкагында санариптик төлөм инструменттерин өнүктүрүү, атап айтканда мобилдик телефондорду пайдалануу менен калк тарабынан жүзөгө ашырылган төлөмдөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча иштерди улантсын;

11) калктын банктык кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу үчүн накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн тутумун өркүндөтсүн;

12) Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк инвесторлор тарабынан жаңы банктарды, чет өлкөлүк банктардын филиалдарын ачууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында консультациялык көмөктөрдү көрсөтсүн;

13) алмаштыруу операцияларынын рыногундагы спекулятивдик чабуулдарга жана күтүүсүздүктөргө жол бербөө максатында коммерциялык банктар тарабынан жүргүзүлгөн казыначылык операцияларга, атап айтканда чет өлкөлүк валюта менен алмаштыруу операциялары үчүн натыйжалуу жана өз учурунда жүргүзүлгөн көзөмөлдү камсыз кылсын;

14) финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоого байланышкан иштерди өз учурунда жана ойдогудай деңгээлде жүргүзсүн;

15) кредиттердин пайыздык ставкаларын төмөндөтүү боюнча иштерди максатка багыттуу улантсын;

16) коммерциялык банктар тарабынан күрөө мүлкүн төмөн баалар боюнча эмес, адилеттүү баалар боюнча баалоо тартибин жөнгө салган ченемдик укуктук актыны иштеп чыксын;

17) күрөө мүлкүн соттон тышкаркы тартипте алып коюу учурларын (коммерциялык банктардын иши күрөө мүлкүн алып коюуга эмес, кредиттердин камсыз болушуна жана кайтарымдуулугуна багытталууга тийиш) азайтууга багытталган көзөмөлдүк жана регулятивдик иш милдеттерди жүзөгө ашырсын;

18) коммерциялык банктар менен биргеликте соода-сервистик точкаларындагы терминалдарды бирдей кайра бөлүштүрүү; соода точкаларында QR-кодун пайдалануу менен акы төлөөлөрдү жүргүзүү боюнча иш-чараларды улантсын;

19) финансылык-кредиттик уюмдардын иштерин жөнгө салган ченемдик укуктук базаларды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана эл аралык стандарттарга ылайык келтирсин;

20) банктык жана микрофинансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн керектөөчүлөрүнүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук актыларды өркүндөтсүн;

21) калктын финансылык билимдүүлүгүн жогорулатуу, Улуттук банктын акча-кредиттик саясаты жаатында кабыл алынган чечимдерин туура кабыл алууну калыптандыруу максатында коомчулукту активдүү маалымдасын;

22) “2018-2022-жылдары Кыргыз Республикасынын аймагына банктык жабдууларды алып кирүү жөнүндө” Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын ортосундагы макулдашууну аткаруунун алкагында жана 2018-2022-жылдары Кыргыз Республикасында накталай эмес төлөмдөрдүн жана эсептешүүлөрдүн үлүшүн көбөйтүү боюнча Мамлекеттик программадагы иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында республиканын райондорунун географиялык алыстыгын эске алуу менен банктык төлөм карталарын кабыл алуу жана тейлөө боюнча төлөө инфратүзүмдөрүн кеңейтүү максатында банктык жабдууларды алып кирүү боюнча коммерциялык банктардын милдеттенмелеринин аткарылышын контролдосун;

23) үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кабыл алууну жана үчүнчү жактардын төлөмдөрү жана эсептешүүлөрү боюнча финансылык маалыматты (процессинг, клиринг) кабыл алууну, иштетип чыгарууну жана төлөм тутумунун, ушул процессингдик жана клирингдик борбордун катышуучуларынын, банктык эмес уюмдардын ишин лизензияласын, ошондой эле алардын ишин жөнгө салган ченемдик укуктук актылардын талаптарына текшерүүлөрдүн ылайыктуу жүргүзүлүшүн жүзөгө ашырсын;

24) калктын финансылык-кредиттик уюмдардын финансылык кызмат көрсөтүүлөрүнө жеткиликтүүлүгүнүн кеңейишине көмөктөшсүн;

25) Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын К. Акиев/Киев көчөсүндөгү имаратын курууну, реконструкциялоону улантуу, ошондой эле курууну аяктоо үчүн техникалык жана долбоордук документациялардын негизинде подрядчыны тандоону тездетсин.

4. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы финансылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттарын (ФОЭС) жана аудиттин эл аралык стандарттарын (АЭС) колдонуу менен жүргүзүлгөн аудитти кошуп алганда, Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ар жылдык аудитин жүзөгө ашыруу жаатында колдонуудагы ченемдик укуктук актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин кароосуна сунуш даярдасын жана киргизсин.

5. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жүктөлсүн.

6. Ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

 

Төрага                                                                                  Д.А. ДжумабековКөрүүлөрдүн саны : 305