“Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору 2017-жылдын 12-майынан тартып коомдук талкууга коюлат

12-05-2017 10:55

Демилгечилер:  Жогорку Кенештин депутаттары А.Касымалиева, Ж.Мусабекова, Ж.Акаев, Т.Икрамов, Р.Момбеков,  А.Исмаилова

Сунуш-пикирлерди төмөнкү  телефон номурлары аркылуу билдирсениздер болот: (0312) 63-87-83

Каттоо  № 6-10257/17      10.05.2017

 

Жогорку Кеңештин Басма сөз кызматы

 

 

 

 

 

Долбоор

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” мыйзамы

1-берене.

Кыргыз Республикасынын  “Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” (“Эркин Тоо” газетасы, 10-январь, 2012-жыл №1) мыйзамына төмөнкү өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин:

1. Мыйзамдын Преамбуласы алынып салынсын.

2. 1-берененин “принциптерин” сөздөрүнөн кийин “өнүгүү максатында ачыктыкты, өз алдынча болууну, көп пикирдүүлүктү, өнөктөштүктү жана натыйжалуулукту” деген сөздөр менен толукталсын

3. 3-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө” мыйзамынын ченемдерине ылайык жөнгө салынат.».

4. 4-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«4-берене.  Корпорациянын юридикалык статусу

 

 

1. Корпорация - коомдук телерадиоберүү статусуна ээ мамлекеттик телерадиоберүү уюму.

2. Корпорация өз алдынча баланска, эсептешүү эсептерине, чарбалык иш жүргүзүү укугунда өзүнө бекитилген мүлккө, өзүнө таандык символикага, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөргө, мамлекеттик жана расмий тилинде аталышка ээ юридикалык жак болуп саналат.

3. Корпорация жана анын курамына кирген уюмдар, ишканалар менен бөлүмчөлөр менчиктештирүүгө жатпайт.

4. Корпорациянын ишмердигине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

5. Окшош жана/же санариптик пакетте корпорациянын телерадиоканалын көрсөтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилет. 

 

 

5. 5-берене төмөнкү мазмундагы 4 жана 5-бөлүктөр менен толукталсын:

«4. Корпорация шайлоолор менен референдумдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылуучу шайлоо алдындагы үгүт иштеринен тышкары, пропагандалоо жана үгүттөө үчүн колдонулбайт.

5. Мамлекеттик бюджеттен каржылануу мамлекеттик бийлик органдарынын коомдук берүүлөргө кийлигишүүсү үчүн негиз болбойт.».

 

6. 6-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«6-берене. Корпорациянын максаты жана милдеттери

 

1. Корпорация Кыргыз Республикасынын калкына ички жана тышкы саясатта учурда болуп жаткан окуялар жөнүндө, маданият, билим берүү жана илим тармагы, коомдук турмуш жана коомдук кызыкчылыкка ээ башка чөйрөлөр тууралуу маалымат берүү максатында түзүлгөн.   

2. Корпорациянын негизги милдеттерине  төмөнкүлөр кирет:

1) улуттук телерадиоберүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жүзөгө ашыруу;

2) Кыргыз Республикасы, анын ички жана тышкы саясаты, өлкөдө жана чет өлкөдө болуп жаткан социалдык-саясий жана башка окуялар жөнүндө маалымат алууну жана жайылтууну камсыздоо;

 3) жарандардын маалыматтык, агартуу, талдап-иликтөө, маданий, көркөм, илимий, музыкалык, спорттук, оюн-зоок жана башка кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн мамлекеттик, расмий жана өлкөнүн аз улутунун тилдеринде телерадиопрограммаларды жаратуу жана жайылтуу;

4) балдар үчүн билим берүүчү жана тарбиялоочу телерадиопрограммаларды жаратуу жана жайылтуу;

5) айрым мамлекеттик органдарга жана уюмдарга артыкчылыктуу жагдай түзүүдөн качуу максатында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бардык бутактарынын ишин бирдей деңгээлде ыкчам маалымдоо жана чагылдыруу;

6) журналистиканын стандарттарын сактоону жана адам укуктарын сыйлоону камсыз кылуу, калктын ар кандай улуттук, социалдык, жаш курактык жана башка топторунун ой-пикирлерин эркин билдирүүсүнө бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү;

7) мамлекеттик тилди, улуттук, маданий жана тарыхый салттарды өнүктүрүүгө багытталган программаларды өндүрүү жана жайылтуу;

8) чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар жөнүндө маалымат берүү;

9) көркөм баалуулукту түзгөн материалдарды сактоо;

10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-аракеттерди ишке ашыруу.».

 

7. 7-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«7-берене. Корпорациянын укуктары жана милдеттери

 

1. Корпорация милдеттүү:

1) өлкөнүн бардык аймагында ишенимдүү, калыс жана таразаланган маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык таратууну ишке ашырууга,

2) ар кандай саясий ынанууларды, коомдогу маданий жана башка социалдык тенденцияларды эркин билдирүүнү жана атаандаштыгын камсыздоого;

3) өлкө калкынын улуттук өзгөчөлүгүн, тил маданиятын жана улуттук көркөм чыгармачылыгын коргоого көмөк көрсөтүүгө;

4) толеранттуулук менен маданий көп түрдүүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө;

5) жарандардын жеке турмушун, абийирин, кадыр баркын жана уюмдардын ишкердик беделин  сыйлоого;

6) белгилүү бир партиянын же топтун кандай гана кызыкчылыктары болбосун, өзгөчө шайлоо алдындагы мезгилдерде артыкчылык бербестен, саясий партиялардын иштерин бейтарап чагылдырууну камсыздоого;

7) жарандардын өмүрүнө, саламаттыгына жана алардын мүлкүнө коркунуч туудурган өзгөчө  кырдаалдар жөнүндө калкка тез арада маалымдоого;

8) телекөрсөтүүдөн берилген жаңылыктарды сурдологиялык котормо (тил жести) же субтитр менен, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар жөнүндө жана / же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган улуттук коопсуздук коркунучтарынын жаралышы жөнүндө ыкчам маалыматтык билдирүүлөр менен коштоо;

9) маалыматтарды таратууда Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен автордук жана чектеш укуктарды сактоого;

10) коомдук телерадиоберүүнүн материалдык-техникалык базасын өркүндөтүүгө  жана өнүктүрүүгө багытталган зарыл иш-чараларды өткөрүүгө;

11) телерадиоберүү жагында чет өлкөлүк телерадио уюмдары менен кызматташууну өнүктүрүүгө;

12) аудиовизуалдык техникалар жана технологиялар жагында дүйнөлүк аналогдорду колдонуу менен мамлекеттик телерадиоберүү ишин өнүктүрүүнүн бирдиктүү саясатын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышууга;

13) Корпорация тарабынан чыгарылган телерадиоберүү продукцияларынын архивин түзүүгө, телевизиондук фильмдерди жаратууну жүзөгө ашырууга;

14) жаңылыктарды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык алып барууга;

15) оболук убакыттын 30 пайызын балдар, өспүрүмдөр, билим берүү жана оюн-зоок программаларына бөлүп берүүнү камсыз кылууга;

16) берүү көлөмүнүн 70 пайыздан кем эмесин ата мекендик телерадиоберүүлөр менен камсыз кылууга, чет өлкө өндүрүшүндөгү телерадиоберүүлөрдүн үлүшү 30 пайыздан ашпоого тийиш.

2. Корпорация укуктуу:

1) телерадиоберүүнү уюштуруу үчүн мамлекеттик, муниципалдык органдардан, коомдук жана жеке уюмдардан, мекемелерден, ишканалардан жана алардын кызмат адамдарынан керектүү маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алууга;

2) кайсы бир мамлекеттик кийлигишүүлөргө көз каранды болбостон, редакциялык саясатты жүргүзүүгө;

3) филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү, ведомствого караштуу башка ишканалар менен мекемелерди, чыгармачыл топторду жана кабар берүү жайларын (анын ичинде чет өлкөдө) түзүүгө, кайра өзгөртүп түзүүгө же жоюуга;

4) менчик ээсинин макулдугу менен үчүнчү жак тарабынан түзүлүүчү уюмдарга мүчө (уюмдаштыруучу) болуп катышуу;

5) телерадиоберүү маселелери боюнча ар кандай ассоциацияларга, бирикмелерге жана эл аралык коомдук уюмдарга кирүүгө;

6) жараткан продукцияны, түшкөн кирешелерди жана башка каражаттарды  тескөөгө;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыны ылайык товарлары, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну, тендер өткөрүүнү ишке ашырууга;

8) Корпорациянын ишин өркүндөтүү маселелери боюнча илимий мекемелерди, илимпоздорду жана адистерди, анын ичине чет өлкө адистерин келишимдин негизинде тартууга;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте акы төлөнгөн кызматтарды көсөтүүгө;

10)  сырт тараптан теле- жана/же радиоберүү уюмдары менен чыгарылган маданий-агартуу багытындагы коммерциялык эмес программалардын продукциясы үчүн жалпы оболук убакыттын 30 пайызын тендерге жыл сайын коюуга;

11)  өзүнүн филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө, аймактык жана ведомствого караштуу бөлүктөрдө финансылык-чарбалык ишти, бухгалтердик эсепке алууну көзөмөлдөөнү ишке ашырууга;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген Корпорацияга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка укуктарды ишке ашырууга.».

 

 8. 8-берененин 1-бөлүгүндө “Коомдук республикалык телекөрсөтүү жана радиоберүү;” сөздөрү алынып салынсын.

 

9. 9-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«9-берене. Жарнак

 

1. Корпорация өзүнүн программаларында жана берүүлөрүндө жарнакты Кыргыз Республикасынын “Жарнак жөнүндө” жана “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө” мыйзамдарында каралган тартипте жана тандалган мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен жайылтууну ишке ашырат.

2. Жарнак жарыяларын берүүгө төмөнкүдөй чектөөлөр коюлууга тийиш:

1) жарнактардын өздөрүнүн берүүлөрүндөгү көлөмү күндөлүк берүүнүн 10 пайызынан ашпоого тийиш;

2) жарнактарды берүүнүн жалпы көлөмү берилген бир сааттык убакыт ичинде 6 мүнөттөн ашпоого тийиш.

3. Коомдук берүү учурунда жарнакка коюлуучу талаптар:

1) кеңири тараган жарнактын атайын өзгөчөлүгү болуусу керек. Жарнак программанын башка бөлүктөрүнөн телеберүүдө – көрүнүшү, радиодо – үнү менен даана айырмаланууга тийиш;

2) жарнак программанын мазмунуна, ал эми жарнак берүүчүлөр – коомдук берүүчүнүн көз карандысыздыгына таасир бербөөгө тийиш;

 

10. 10-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«10-берене. Демөөрчүлүк

 

Корпорациянын телерадиопрограммаларын, телерадиоберүүлөрүн, аудиовизуалдык жана/же музыкалык жана башка берүүлөрүн жаратууда  жана/же көрсөтүүдө кайрымдуулук жана демөөрчүлүк иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ишке ашырылат.».

 

11. 11-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«11-берене. Корпорациянын башкаруу органдары

 

1 Корпорациянын башкаруу органдары болуп:

1) Байкоо кеңеши;

2) Башкы директор эсептелет;

2. Корпорацияны башкаруунун жогорку органы болуп Корпорациянын Байкоо кеңеши (мындан ары - Кеңеш) эсептелет.

Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен аныкталган максаттардын Корпорация тарабынан сакталышын камсыздоо Кеңештин негизги функциясы болуп саналат.

3. Башкы директор Корпорацияны башкаруунун аткаруу органы болуп саналат жана Корпорациянын күндөлүк ишине Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен белгиленген тартипте жетекчилик кылат.

4. Корпорациянын финансылык-чарбалык ишине көзөмөл жүргүзүү үчүн Корпорациянын уставына ылайык ревизиялык комиссия түзүлөт.

 

12. 12-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«12-берене. Корпорациянын Байкоо кеңеши

 

1. Кеңеш 15 мүчөдөн турган, 5 жылга шайланган коллегиалдык орган болуп саналат. Саясий партиянын лидерлери, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, жергиликтүү кеңештеринин депутаттары, ошондой эле  мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар Кеңештин мүчөлөрү боло алышпайт.

2. Кеңештин курамы Жогорку Кеңеш тарабынан 5 жылга бекитилет жана төмөнкүдөй түзүлөт:

Президенттен - 5 мүчө;

Жогорку Кеңештен - 5 мүчө;

жарандык коомдон - 5 мүчө.

3. Кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, ушул Мыйзамды жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

Кеңештин мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда өздөрүнүн саясий ишин жана саясий партиядагы мүчөлүгүн токтото турушат .

4. Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары  алар шайланган мөөнөт аяктаганда токтотулат.  

Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн эрте төмөнкү учурларда токтотулат:

1) жеке арыз жазуу менен;

2) каза болгондо же Кеңештин мүчөсүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүн болбогон  ооруга чалдыкканда;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алган учурда;

4) Кеңештин жыйналыштарында 2 жолу катары менен жүйөлүү себептерсиз жок болгон учурда;

5) Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарын бузганда жана соттун өкүмү күчүнө кирген учурда;

6) Кеңештин мүчөсүнүн статусуна туура келбеген же карама-каршы келген ишти ишке ашырган учурда.

 5. Кеңеш мүчөсүнүн ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурда токтотуу үчүн негиздеме ырасталганда Байкоочу кеңеш он күндүк мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетине кабарлоо жөнүндө чечим кабыл алат. Кабарлама алгандан отуз күндөн кеч эмес убакытта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилди комитети Корпорациянын Байкоочулар кеңешинин мүчөлүгүнүн бош ордуна конкурс жарыялоо боюнча чараларды кабыл алат. 

 

Кеңештин төрагасы профилдик комитет чечим кабыл алгандан тартып беш жумушчу күндүн ичинде кызматтык бош орун жөнүндө ЖМКга маалымат жарыялайт.

Кеңештин мүчөлөрү ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн эрте алып салган Кеңештин мүчөсүнүн номинанты болгон тараптын көрсөтмөсү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан дайындалат.».

 

13. 13-беренеде:

1) 2-бөлүк төмөнкү редакциядагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«диний уюмдарга кирген жана/же анда кызмат ордун ээлеген адамдар;»; 

 2) 3-бөлүктүн төртүнчү абзацындагы  «3» саны «1» санына алмаштырылсын.

 

14. 14-беренеде:

1) 1-бөлүк төмөнкү мазмундагы биринчи абзац менен толукталсын:

«Кеңеш Корпорациянын ишинин ачык жана айкын жүргүзүлүшүн камсыздайт,  коомчулук менен жолугушууларды, консультацияларды дайыма уюштурат, коомдук кызыкчылыктарды эң жакшы чагылдыруу максатында жарандарды этникалык өкүлчүлүгү, гендердик, жаш курактык, кесиптик, маданий жана диний принциптери боюнча  сунуштарын эске алат.»;

2) 4-бөлүктүн биринчи абзацы «Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен» сөздөрүнөн кийин «бир жылдык мөөнөткө» сөздөрү менен толукталсын;

3) 4-бөлүктүн он биринчи абзацы «Кеңештин мүчөлөрүнө» сөздөрүнөн кийин «жана Башкы директорго» сөздөрү менен толукталсын.

 

15. 15-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«15-берене. Кеңештин ыйгарым укуктары

 

1. Белгиленген милдеттердин чегинде Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Корпорациянын уставын, Кеңештин регламентин, редакциялык саясатты бекитүүгө, Корпорациянын ишин жөнгө салуучу башка ички документтерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

2) Корпорациянын жылдык бюджетин жана финансылык-чарбалык иш планын бекитүүгө;

3) Корпорациянын иши жөнүндө Башкы директордун жылдык отчетун бекитүүгө;

4) эмгек акы төлөө фондунун алкагында Корпорациянын штаттык санынын жеткен чегин бекитүүгө;

5) Корпорациянын Башкы директорун сынактын негизинде тандоого жана аны ээлеген  кызматынан бошотууга;

6) Кеңештин төрагасына ишеним көрсөтпөөгө жана аны чакыртып алуу боюнча чечимдерди кабыл алууга;

7) орун басарларды дайындоого Башкы директорго макулдук берүүгө;

8) Корпорациянын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн түзүүгө, кайра өзгөртүп түзүүгө жана жоюуга макулдук берүүгө;

9) Корпорациянын финансылык каражаттарын, мүлкүн жана башка активдерин колдонгондугу жөнүндө Корпорациянын кызмат адамдарынын отчетторун угууга;

Кеңеш ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен каралган башка маселелерди да карайт.

 1-6 пунктчаларда көрсөтүлгөн  маселелер боюнча Кеңештин чечимдери Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы курамынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Башка  маселелер боюнча чечим көпчүлүк добуш берүү менен жөнөкөй кабыл алынат. Кеңештин бардык чечимдери ачык добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

 Башкы директорду ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн эрте бошоткон учурда Башкы директордун милдетин аткаруучу болуп анын орун басарларынын бири дайындалат.

2. Кеңештин мүчөлөрү алардын талапкерлигин жылдырган уюмдардын эмес, жалпы коомчулуктун кызыкчылыктарын коргоочу катары иш алып барышат.

3. Кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн кызмат ордуларын саясий, коммерциялык же жеке кызыкчылыгына колдоно алышпайт.

4. Коомдук телеберүүнүн жана Коомдук радионун редакциялык жана кадрдык иштерине кийлигишүүгө Байкоо кеңешине тыюу салынат.».

 

16.  16-беренеде:

1) 1-бөлүк алынып салынсын;

2) берене төмөнкү мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөр менен толукталсын:

«3. Кеңештин мүчөлөрүнүн иши бюджеттен тышкаркы каражаттардан каржыланышы мүмкүн.

4. Кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу тарткан унаа жана суткалык чыгымдарды кошуу менен Кеңештин мүчөлөрүнүн бардык чыгашаларынын орду төлөнүп берилет.».

 

17. 17-беренеде:

1) биринчи абзацындагы «Корпорация жыл сайын милдеттүү түрдө финансылык жана чарбалык иштеринин тышкы аудитинен өтөт.» сүйлөмү «Корпорация жыл сайын финансылык жана чарбалык иштерин тышкы аудиттен милдеттүү түрдө өткөрүүгө укуктуу» сүйлөмүнө алмаштырылсын.

 

18. 18-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«18-берене. Корпорациянын иши жөнүндө отчет

 

1. Башкы директор Корпорациянын иши жөнүндө жыл сайын берилүүчү жылдык отчетту 30-марттан кечиктирбестен Байкоо кеңешине берет.

2. Корпорациянын жылдык отчетуна төмөнкүлөр камтылат:

1) коомдук телерадиоберүүнү уюштуруу боюнча милдеттердин аткарылышын талдоо менен өткөн отчеттук мезгил үчүн өнүгүү стратегиясынын ишке ашырылышы жөнүндө отчет;  

2) кийинки жылга карата өнүгүү стратегиясын;

3) активдер жана пассивдер түзүлүшүн чечмелөө менен жылдык бухгалтердик  баланс;

4) күнүмдүк чыгымдарга жумшалган каражаттардын колдонулушу жөнүндө отчет;

5) түшкөн пайданын колдонулушу жөнүндө отчет.

 Эгерде отчёттук мезгил ичинде Корпорация тышкы аудит жүргүзсө, анда жылдык отчётко  корутунду гана тиркелет.

3. Кеңеш жыл сайын, отчеттон кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен, Корпорациянын иши жөнүндө жылдык отчетту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине тапшырат.

Кеңеш Корпорациянын жылдык отчетун жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт жана аны коомчулук арасына жайылтат.».

 

19. 19-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«19-берене. Корпорациянын Башкы директору

 

1. Башкы директор Корпорацияны башкаруунун жалгыз аткаруу органы болуп саналат жана Корпорациянын  ишине Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен белгиленген тартипте учурда жетекчилик кылат.

2. Башкы директор Корпорацияны башкарат жана анын бардык операциялары менен  иштин түрлөрүнө жоопкерчиликтүү болот.

Башкы директор төмөнкү маселелер боюнча өз алдынча чечимдерди кабыл алат:

1) берүү ишин уюштуруу жана берүү баштыгын иштеп чыгуу;

2) чыгармачылык идеясын жана берүүлөрдү жаратуу;

3) кызматкерлерди ишке кабыл алуу жана иштен бошотуу, эмгек келишимдерин түзүү;

4) Корпорациянын ишине тиешелүү маселелер боюнча юридикалык жактар жана жеке адамдар менен байланыш түзүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

5) чарба келишимдерин түзүү;

6) бюджеттин түзүү жана аткаруу;

7) Корпорация уставына ылайык  ведомство ичинде буйруктарды, нускамаларды, жоболорду, эрежелерди жана башка ченемдик актыларды чыгарууга, алардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүүгө;

8) күндөлүк башка маселелерди чечүү.

3. Башкы директор Байкоо кеңеши тарабынан шайланат. Башкы директорду дайындоо жөнүндө буйрук Кеңештин отурумунун тиешелүү протоколунун негизинде чыгарылат.

4. Башкы директор Кеңеш тарабынан  ачык добуш берүү менен сынак боюнча 4 жылдык мөөнөткө шайланат.  Эгерде талапкерлердин бири да белгиленген добуштардын жетиштүү санын албаса, Кеңештин ошол отурумунда сынактын экинчи туру өткөрүлөт. Добуш берүүгө биринчи жана экинчи позицияда көбүрөөк добуштун санына ээ болгон талапкерлер киргизилет. Эгерде кайрадан добуш берүүдө талапкерлердин бири да кайра эле добуштардын белгиленген санын ала албаса, анда сынак болгон жок деп эсептелет жана жаңы сынак жарыяланат.

5. Башкы директор катары менен 2 мөөнөткө шайлана алат.

6. Башкы директор, анын орун басарлары жана Корпорациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери саясий партиялардын жана/же диний уюмдардын мүчөлөрү боло алышпайт жана/же коомдук-саясий кызматтарды жана/же диний уюмдардын кызматтарын ээлей алышпайт.

 7. Башкы директор төмөнкү учурларда ээлеген кызматынан бошотулат:

1) Башкы директордун ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаган учурда;

2) Корпорация Кеңешинин төрагасына өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазуу менен;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алган учурда;

4) аны жөндөмдүү эмес же жөндөмдүүлүгү чектелген деп табуу;

5) мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталган кылмыш-жаза жоруктарын жасаган учурда;

6) Корпорациянын иши жөнүндө жылдык отчетту бекитпеген учурда;

7) Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында каралган башка учурларда.

Жылдык отчетту бекитпеген учурда Башкы директор Кеңештин өзүнчө отурумунда Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен иштен бошотулат.

8. Башкы директор Кеңеш тарабынан Башкы директордун көрсөтмөсү боюнча бекитилүүчү орун басарларга ээ. Башкы директорду дайындаганга чейин анын милдеттерин орун басарлардын бири убактылуу аткарат. Мында ал кызматкерлерди дайындоого жана иштен бошотууга же башка жол менен Корпорациянын келечектеги ишине таасир берүүгө укуксуз.

9. Ведомствого караштуу жана аймактык бөлүмчөлөрдүн, филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери кызматка Башкы директор тарабынан дайындалат жана иштен бошотулат.   

10. Башкы директордун жана анын орун басарларынын иш милдеттери Корпорациянын уставында так жөнгө салынууга тийиш.».

 

20. 20-берененин 1-бөлүгү төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Корпорациянын ишин калк тарабынан кошо каржылоо Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу  жөнүндө” мыйзамына ылайык ишке ашырылат.».

 

21. 4-главанын аталышы төмөнкү редакцияда өзгөртүлсүн: «Корпорациянын редакциялык саясаты»

 

22. 21-берене күчүн жоготту деп табылсын.

 

23. 22-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«22-берене. Корпорациянын редакциялык саясаты

 

1. Корпорация Кыргыз Республикасынын калкынын этникалык, маданий көп түрдүүлүгүн эске алуу менен бардык элдин кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн бүт аймагында маалыматтык, агартуу жана оюн-зоок берүү программаларынын кеңири чөйрөсүн сунуштайт.

2. Корпорация коомдо орун алган пикирлердин жана көз караштардын бүтүндөй диапазонун чагылдырган, учур талап кылган жана жогорку сапаттагы берүүлөрдү берет, калктын кеңири катмарын маалыматтык кызыкчылыктар жана муктаждыктар менен канааттандырат.

3. Корпорация, ушул Мыйзамга жана ички актыларга ылайык, коомдук маанилүү темаларды өз алдынча аныктайт.

4. Корпорация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, расмий чыгып сүйлөөлөр үчүн обо убактысын Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасына акысыз берет.

5. Корпорация Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик угууларын жана отурумдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын отурумдарын жазып алып, ошондой эле  түздөн-түз ободо да акысыз негизде берүүгө укуктуу.

6. Корпорациянын кызматкерлери өзүнүн чыгармачылык ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле редакциялык саясатты жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган башка ички актыларды жетекчиликке алат.

7. Чыгармачыл кызматкерлер редакциялык саясатта камтылган адеп ченемдерин  жетекчиликке алат, көп пикирдүүлүктү чагылдырат жана маалымат-жаңылык программаларында жеке пикирлерди билдирүүгө жол беришпейт. Ишенимдүү маалыматтарды, калыс, тең салмактуу жана толук берүү, ошондой эле фактыларды автордук комментарийлерди так ажыратуу маалыматтарды жеткирүүнүн башкы стандарттарынан болуп саналат.

8. Программаларды жаратууда чыгармачыл кызматкерлер коомдук кызыкчылыкты коммерциялык жана саясий кызыкчылыктан жогору коюуга, жалпы баалуулуктар менен маданияттын көп түрдүүлүгүн сыйлоого артыкчылык берет.

Жашы жете элек өспүрүмдөр, кылмыштардын курмандыгы болгондор, жаратылыш кырсыктарынан жана кыйроолордон жапа чеккендер жөнүндө материалдарда өзгөчө этияттык сакталат. Телеберүүлөр менен радио уктурууларды берүүдө диний, улуттук жана расалык басмырлоого жол берилбейт.

Программаларды жаратууда жана көрсөтүүдө жеке турмуш сыйлоого алынат;  шектүү, күнөөлүү жана соттолуучу адамдарга объективдүү мамиле жасоо принциби сакталат;  маалымат булактарынын жана жашыруун ысымдардын купуялуулугу коргоого алынат.

9. Редакциялык саясаттын кошумча эрежелери Корпорация Кеңеши тарабынан белгилениши мүмкүн.».

 

24. 23-25-беренелер  күчүн жоготту деп табылсын.

 

25. 26-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«26-берене. Жокко чыгаруу жана жооп берүү укугу

 

1. Чындыкка туура келбеген жана/же алардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган жана/же абийирин, намысын жана иштеги аброюн кордогон маалыматтар таратылган  жаран же юридикалык жак Корпорациянын программаларында жана берүүлөрүндө аларды жокко чыгарууга жана/же жооп берүүгө укуктуу (комментарий берүү же иш жагдайына жеке өзү түшүндүрмө берүү). 

Жокко чыгаруу жана жооп берүү укугун ишке ашыруу тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жөнгө салынат.».

 

26. 4-глава төмөнкү мазмундагы 281-берене менен толукталсын:

«281-берене. Документтер менен иштөө жана архив фондун түзүү боюнча  Корпорациянын милдеттери

 

Корпорация архив документтерин топтоону, эсепке алууну, сактоону жана пайдаланууну архив иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздайт.

Корпорация өздүк курам боюнча документтерди, аларды иштеп чыгууну, жүгүртүүнү жана сактоону кошо алганда, документтер менен иштөө тартибине коюлуучу ченемдерди жана талаптарды сактоого милдеттүү.».

 

2-берене.

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү өзүнүн ченемдик актыларын алты айлык мөөнөт ичинде ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.  

 

Кыргыз Республикасынын

Президенти

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам долбооруна

НЕГИЗДЕМЕ-МААЛЫМКАТ

Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен биринчилерден болуп коомдук телеберүүнү түзүү жолуна түшкөн. Коомдук берүүлөрдү өнүктүрүү үчүн мыйзам чыгаруу негиздерин өнүктүрүүдөгү маанилүү учуру  болуп 2011-жылы “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын (мындан ары – “КТРК жөнүндө” КР Мыйзамы) кабыл алынышы саналат. Ал көп жагынан 2008-жылы алынып салынган “Кыргыз Республикасынын Улуттук телерадиокөрсөтүү корпорациясы жөнүндө” КР Мыйзамынын жана КР Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылы “Кыргыз Республикасында Коомдук телерадиоберүүнү түзүү жөнүндө” Декрети менен бекитилген, 2011-жылдан тартып юридикалык күчүн жоготкон “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Жобосунун улантуучусу болуп саналат.

Мунун аркасынан жогоруда аты аталган документтер көп сандаган улуттук  ченемдик-укуктук базаны эл аралык стандарттарга дал келтирүү үчүн реформалоо максатында өткөрүлүүчү экспертизалардын предмети болуп калды.  Өткөрүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында коомдук көрсөтүүлөрдүн каржылоо жана ишмердүүлүгүндө жөнгө салынбаган маселелер, ошондой эле анын башкаруу органдарынын калыптанбагандыгы белгиленди жана КТРКнын ишинин көз карандысыздыгынын кепилдигин кеңейтүү боюнча сунуштар иштелип чыкты.  Бирок ага карабастан бул сын-пикирлер КТРК жөнүндө Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамын иштеп чыгууда көңүлгө алынган эмес.

Демилгеленген мыйзам долбоору өз алдына төмөнкүдөй максатты коёт:  Кыргыз Республикасынын укуктук-ченемдик базасын коомдук мамилелердин тигил же бул чөйрөсүн жөнгө салуучу башка ченемдик актылардагы, ошондой эле “КТРК жөнүндө” КР Мыйзамынын ичиндеги кенемтелер жана кайталоочу ченемдерди мыйзамдын натыйжалуу иштешине мониторинг жана баалоонун жыйынтыктарын эске алуу менен жоюу аркылуу жакшыртуу.

Аракеттеги ченемдик укуктук актыларга киргизилүүчү бардык оңдоп-түздөөлөрдү бир нече негизги блокторго бөлүп кароого болот: айрым ченемдерди укуктук жактан күчтөнтүү, редакциялык оңдоп-түздөөлөр, “КТРК жөнүндө” КР Мыйзамынын структурасындагы кенемтелерди жоюу, кайталануучу ченемдерди жок кылуу. Өзгөртүүлөр жобо үчүн маанилүү болуп саналат. Бул – коомдук  көрсөтүүлөрдүн принциптерин күчтөнтүү, КТРКнын Байкоочулар кеңешинин алдында Корпорациянын иши тууралуу Башкы директордун отчёттуулугунун так критерийлерин  бекитүү,  мамлекеттик органдардын коомдук телерадиоберүүлөрдүн  ишине кийлигишүүсүнө тыюу салуу, КТРКнын жетекчилеринин тигил же бул саясий жана /же диний уюмдардын катарына мүчө болуп кирүүгө жол берилбестиги, Башкы директорду шайлоо боюнча процедураларды тактоо, редакциялык саясаттын жалпы стандарттарын бекемдөө, Байкоо кеңешинин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнөн мурда токтотуунун негиздерин конкреттештирүү.

1. Кыргыз жана башка өлкөлөрдүн мыйзамдарында коомдук телерадиоберүүлөрдүн мыйзамдын структурасында анан укуктук абалын аныктап турган макамын дефинициялоо аныкталган эмес. Коомдук берүү катары укуктук макамын бир тараптуу түшүнүүнүн жоктугунун күчүнөн улам мыйзам долбооруна телерадио уюмдарынын коомдук катары  юридикалык укуктарын, эркиндиктерин жана милдеттерин бекитүү үчүн укуктук рамкаларды бекиткен төмөнкүдөй принциптер киргизилди, алсак:  мамлекеттик органдардын жана кызмат адамдарынын цензураны киргизүү максатында Корпорациянын ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсүнө жана Корпорация аркылуу жайылтылган маалыматтардын мазмунуна мыйзамсыз таасирин тийгизүүгө тыюу салуу.

Коомдук берүүлөрдүн принциптеринин бири болуп финансылык көз карандысыздык эсептелет. Бирок мыйзам  берүүлөрдүн берилген стандарттарын кармап туруу учун жетиштүү болгон коомдук телерадио уюмдарынан  каражаттарды алууда кандайдыр бир олуттуу кепилдиктерди камтыбайт. КТРК жөнүндө КР Мыйзамынын 20-беренесинин 1-бөлүгү болгону каржылоо республикалык бюджеттен жүргүзүлөрү констатацияланган, анын ичинде  төлөп берүүлөрдүн өлчөмү да, тартиби да регламентке салынган эмес. Бул КТРКнын көз карандысыздыгын эч болбосо  бюджетти  кабыл алуу  мезгилинде жана компанияны каржылоонун көлөмүн өзгөртүү жөнүндө маселени көтөрүүдө да мамлекеттик бийлик тарабынан камсыз кылуу механизмдеринин жетишсиздигин тастыктап турат. Бул учурда жалпы мамлекеттик бюджеттин белгилүү бир үлүшүнө байлап коюу менен каржылоонун минималдуу көлөмүн бекитүү оптималдуу болуп саналат. Бирок  социалдык-экономикалык факторлордун себептеринен улам каржылоонун көрсөтүлгөн  механизмин карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу долбоор тарабынан  “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө” КР Мыйзамынын 15-беренесине ылайык Корпорациянын ишмердүүлүгүн калк тараптан кошо каржылоо түрүндө абоненттин төлөмдүн мүмкүнчүлүгүн кароо сунуш кылынат. Муну менен катар  мамлекеттик бюджеттен каржылоо мамлекеттик органдардын коомдук көрсөтүүлөргө кийлигишүүсү үчүн негиз катары кызмат кылбай тургандыгы  белгиленген.                 КТРКнын жетектөөчү курамынын тышкы таасирлерден көз карандысыздыгына кепилдиктерди камсыздоо максатында аларга кандайдыр бир саясий формаларга кириптер болбой жана алардын функцияларына башка кийлигишүүлөрүнө жол бербөө зарыл. Ушул максаттан алып караганда Башкы директордун ишин жөнгө салууда колдонулуучу  саясий жана диний уюмдарга катышууга тыюу салуу анын орун басарларына дагы жайылтылат.

Байкоочулар кеңешинин көз карандысыздыгына кепилдиктерди камсыздоо үчүн мыйзам долбоорунда мындай деп көрсөтүлөт: Кеңештин мүчөлөрү талапкерди көрсөткөн  уюмдун атынан эмес, жалпы коомдун кызыкчылыктарынын коргоочусу катары  чыгышат; жана эч кандай саясий жана диний уюмдардын катарына кирбеши керек, ошондой эле  өзүнүн кызматын саясий, коммерциялык тигил же бул жеке максаттарына пайдаланууга  тыюу салынат.

 

2. Байкоо кеңешинин ишмердүүлүгүн активдештирүү жана анын мүчөлөрүнүн  жоопкерчилигин жогорулатуу максатында мыйзам долбооруна жаңылык киризилди, ага ылайык Кенештин мүчөлөрү Корпорациянын бюджеттен тышкаркы каражаттарынын эсебинен каржыланышы ыктымал.

 

3. Мыйзам долбоорунда Корпорациянын Башкы директору шайлоону ачык добуш берүү жолу менен өткөрүү  сунуш кылынат. Ар бир мүчөнүн ачык позициясынын натыйжасында  чечимдерди кабыл алууда максималдуу ачык-айкындык камсыз болот. Башкы директорду шайлоону өткөрүүдө, тигил же бул потенциалдуу талапкердин шайланбай калган учурда,  ачык добуш берүүнүн аркасынан жашыруун саботаж жасоо, бюллетендерди бузуп коюу жана шайлоо процессин токтотуп коюу  мүмкүнчүлүгү жокко чыгарылат. Демек,  кайра шайлоо өткөрүү тобокелдиктери минималдаштырылат.

 

4. Мыйзамдын 2011-жылы эле кабыл алынганына карабастан Кеңештин ыйгарым укуктарынын ичинде жылдык бюджетти жана Корпорациянын ишмердүүлүгү тууралуу Генералдык директордун отчетун бекитүү укугу каралган эмес (угуу укугу гана каралган).  Буга байланыштуу жылдык бюджетти жана Генералдык директордун жылдык отчетун бекитүүгө укук берүү менен Кенештин ыйгарым укуктарын кеңейтүү сунушталат. Ошондой эле Байкоочулар кеңешинин ролун жогорулатуу максатында Кеңештин ыйгарым укуктарынын катарына эмгек акы төлөө фондунун алкагында Корпорациянын штаттык ченемин бекитүү укугун берүү сунушу киргизилет.

         Байкоочу кеңеш башкаруучу жогорку орган болуу менен бирге, аткаруу органына Корпорациянын күнүмдүк ишмердүүлүгүнүн ишке ашырылышын калтыруу менен, стратегиялык чечимдерди кабыл алат. Буга байланыштуу Байкоочу кеңештин Коомдук телевидение менен Коомдук радионун утурумдук күнүмдүк редакциялык жана кадрдык ишмердүүлүгүнө кийлигишүүсүн чектөө сунушу киргизилет.

5. Күчүндөгү мыйзамдагы Корпорациянын Байкоочулар кеңешинин мүчөлөрүнүн мөөнөтүнөн мурда ыйгарым укуктарынын токтотулушунун негиздеринин тизмеги төмөнкүдөй пункттар менен толукталды: Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгуу жана башка мамлекеттин жарандыгын алуу, жана Кеңештин мүчөсүнүн Кеңештин мүчөсүнүн ишмердүүлүк статусуна  туура келбеген же каршы келген ишмердүүлүк менен алектенүүсү.

 

Долбоордо ОТРК жана КР Жогорку Кеңешинин Байкоочулар кеңеши тарабынан Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурун тапшыруулары жана Кеңештеги бош орунга жаңы мүчөнү дайындоо учуруна карата белгиленген мөөнөттө зарыл иш-чараларды өткөрүү тартиби каралган.

        

6. Долбоор мыйзамында Генералдык директор кызматы үчүн жарыяланган конкурстун жүргүзүү тартибин тактайт. Бул кызмат орду үчүн койгон талапкерлердин бири дагы кабыл алынган керектүү сандагы добуш ала албаса, анда эң көп добуш алган эки талапкер үчүн экинчи тур өткөрүлөт. Экинчи жолу добуш берүүдө эки кандидат тең жетиштүү сандагы добуш ала албаса, анда конкурс жараксыз деп табылып, жаңы конкурс жарыяланат.

 

7. Мыйзамда шайлоолорду жүргүзүү тартибинин жоктугу 2014-жылы Гендиректорду шайлоо учурунда ачык байкалды, анткени Байкоочу кеңеш тарабынан Гендиректордун милдетин аткаруучу кылып Корпорациянын кызматкери болбогон адам дайындалган. Буга байланыштуу долбоордун мыйзамында шайлоо учурунда Байкоочу кеңеш тарабынан убактылуу Гендиректордун милдетин аткаруучу кылып буга чейинки  дайындалып иштеп келген орун басарларынын ичинен бири дайындалышы керектиги такталган. Ошол эле учурда Гендиректордун милдетин аткаруучунун жаңы кызматкерлерди ишке алуу,  кызматка дайындоо жана иштен бошотуу иштерин, же Корпорациянын келечегине таасир этүүчү иш-аракеттерди жүргүзүүгө укугу жок.

 

8. КТРКнын Байкоочу кеңешине берилген Гендиректордун отчетун тактоо жана толук маалыматка ээ болуп, чечим кабыл алуу максатында долбоор мыйзамында Башкы директордун жылдык отчетунда төмөнкү маалыматтарды берүү сунуш кылынат:

 - Коомдук телерадиоберүүнү уюштуруу боюнча аткарылган иш-аракеттерди жана бул максатта колдонулган буюмдарды анализдөө менен  Корпорациянын өткөн жылкы өнүгүү стратегиясынын ишке ашырылышы жөнүндөгү отчёт берилиши керек;

- Кийинки жылга өнүгүү стратегиясын иштеп чыгуу;

- активдердин жана пассивдердин структураларын чечмеленип берилген бир жылдык бухгалтердик  балансы болушу керек;

- Утурумдук чыгашаларга бөлүнгөн каражаттардын колдонулушу боюнча отчет;
 

Кирешени колдонуу боюнча отчет. Мындан тышкары, Корпорациянын өткөн жылкы тышкы аудиттин жүргүзүлүшү боюнча  корутундусу болсо, анда ал корутунду да жылдык отчетко тиркелет.

 

9. КТРКнын дагы бир маанилүү маселеси болуп редакциялык саясаттын кабыл алынышы саналат. Долбоор мыйзамында редакциялык саясаттын жалпы стандарттары белгиленет, анын ичинде Корпорациянын коомдук маанилүү темаларды өз алдынча тандоо укугу да каралат. Программа түзүүдө чыгармачыл кызматкерлер коммерциялык же саясий кызыкчылыктарга эмес, коомдук кызыкчылыктарга артыкчылык маани берип, ошондой эле жалпы адамзаттык баалуулуктарды жана маданияттардын ар түрдүүлүгүн сыйлоо деп приоритеттүү болору Долбоор мыйзамында каралган. Ошондой эле теле жана радио программалык берүүлөрдө диний, этникалык жана расалык кодулоого тыюу салуу каралган.

 

10.Азыркы архивдик документтер боюнча мыйзамдарга ылайык, бардык мамлекеттик мекемелер архивдик документтерди топтоо, эсепке алуу, сактоо жана пайдаланууну камсыз кылууга милдеттүү. Ошондуктан, бул жобону мыйзамга  бекитүү сунушталат.

 

11. Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  «Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө»  терминологиясы дал келбегенине байланыштуу, ал эми кээ бир аныктамалар Кыргыз Республикасынын Мыйзамына  карама-каршы келгенин эске алып, бул долбоор мыйзамында Кыргыз Республикасынын жалпы Мыйзамына ылайык «Телекөрсөтүү жана радиоберүү  жөнүндө»  терминин колдонуу сунушталат.

Ал эми калган башка өзгөрүүлөр редакциялык өзгөчөлүктөргө тиешелүү болуп, жогоруда белгиленгендей, КТРКнын Мыйзамдык түзүмүндө чыр-чатактардын (коллизиялардын), кайталанган нормалардын жана кемчиликтердин  болбошуна багытталган.

Демилгеленип жаткан мыйзам долбоорун кабыл алуу укуктук, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбесин белгилеп коюу керек. Андан тышкары, сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетинен кошумча чыгымдарды талап кылбайт.


 

Депутаттар:                                                                            А.  Касымалиева

                                                                                                Ж.  Мусабекова

                                                                                                Ж.  Акаев

                                                                                                Т.  Икрамов

                                                                                                Р.  Момбеков

                                                                                                А. Исмаилова

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберүү корпорациясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө” мыйзамы долбооруна

САЛЫШТЫРМА ТАБЛИЦА

Киргизилүүчү өзгөртүүлөрдү эске алуу менен жаңы редакция

Жаңы редакция

Мыйзамдын Преамбуласы алынып салынсын.

 

1-берененин “принциптерин” сөздөрүнөн кийин «өнүгүү максатында ачыктыкты, өз алдынча болууну, көп пикирдүүлүктү, өнөктөштүктү жана натыйжалуулукту» деген сөздөр менен толукталсын

1-берене. Жөнгө салуу предмети

Кыргыз  Республикасынын  Коомдук  телерадиоберүү  корпорациясынын  (мындан  ары  -Корпорация)  ишинин  укуктук  негиздери,  анын  юридикалык  статусу,  ошондой  эле  Кыргыз

Республикасында  коомдук  телерадиоберүүнүн  принциптерин   өнүгүү максатында ачыктыкты, өз алдынча болууну, көп пикирдүүлүктү, өнөктөштүктү жана натыйжалуулукту ишке  ашыруу  ушул  Мыйзамдын жөнгө салуучу предмети болуп саналат.

 

2-берене. Корпорациянын ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын

мыйзамдары

Корпорация өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, жалпыга маалымдоо

каражаттар  жагындагы  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдарын,  ушул  Мыйзамды  жана  Кыргыз

Республикасынын  башка  ченемдик  укуктук  актыларын,  ошондой  эле  Кыргыз  Республикасы

катышуучусу  болуп  эсептелген,  мыйзамда  белгиленген  тартипте  күчүнө  кирген  эл  аралык

келишимдерди жетекчиликке алат.

3-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

 

Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө”мыйзамынын ченемдерине ылайык жөнгө салынат.».

Телерадиоберүү

3-берене. Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр

 

Ушул Мыйзамда колдонулуучу негизги түшүнүктөр Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө”мыйзамынын ченемдерине ылайык жөнгө салынат.».

 

2-глава

Корпорациянын ишинин укуктук негиздери

2-глава

Корпорациянын ишинин укуктук негиздери

4-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«4-берене.  Корпорациянын юридикалык статусу

 

 

1. Корпорация - коомдук телерадиоберүү статусуна ээ мамлекеттик телерадиоберүү уюму.

2. Корпорация өз алдынча баланска, эсептешүү эсептерине, чарбалык иш жүргүзүү укугунда өзүнө бекитилген мүлккө, өзүнө таандык символикага, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөргө, мамлекеттик жана расмий тилинде аталышка ээ юридикалык жак болуп саналат.

3. Корпорация жана анын курамына кирген уюмдар, ишканалар менен бөлүмчөлөр менчиктештирүүгө жатпайт.

4. Корпорациянын ишмердигине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

5. Окшош жана/же санариптик пакетте корпорациянын телерадиоканалын көрсөтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилет. 

 

4-берене.  Корпорациянын юридикалык статусу

 

 

1. Корпорация - коомдук телерадиоберүү статусуна ээ мамлекеттик телерадиоберүү уюму.

2. Корпорация өз алдынча баланска, эсептешүү эсептерине, чарбалык иш жүргүзүү укугунда өзүнө бекитилген мүлккө, өзүнө таандык символикага, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөргө, мамлекеттик жана расмий тилинде аталышка ээ юридикалык жак болуп саналат.

3. Корпорация жана анын курамына кирген уюмдар, ишканалар менен бөлүмчөлөр менчиктештирүүгө жатпайт.

4. Корпорациянын ишмердигине Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурлардан тышкары, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын кийлигишүүсүнө тыюу салынат.

5. Окшош жана/же санариптик пакетте корпорациянын телерадиоканалын көрсөтүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жол берилет. 

 

5-берене төмөнкү мазмундагы 4 жана 5-бөлүктөр менен толукталсын:

«4. Корпорация шайлоолор менен референдумдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылуучу шайлоо алдындагы үгүт иштеринен тышкары, пропагандалоо жана үгүттөө үчүн колдонулбайт.

5. Мамлекеттик бюджеттен каржылануу мамлекеттик бийлик органдарынын коомдук берүүлөргө кийлигишүүсү үчүн негиз болбойт.».

 

5-берене. Корпорациянын эркиндиги жана көз карандысыздыгы

1.  Массалык  маалыматтарды  эркин  табууга,  алууга,  өндүрүүгө  жана  жайылтууга  болгон

Корпорациянын укугу мамлекет тарабынан кепилденет.

2.  Телерадиопродукцияларын  чыгаруу,  Кыргыз  Республикасынын  мыйзамдары  тарабынан

каралган учурларды кошпогондо, эркин, көз карандысыз жана кандайдыр бир чектөөлөрсүз жүзөгө ашырылат.

3.  Цензураны  жүзөгө  ашырууга  жана  цензуралык  ишмилдеттерди  жүзөгө  ашыруу  милдети  кирген уюштуруучулук түзүмдөрдү түзүүгө жол берилбейт.

4. Корпорация шайлоолор менен референдумдар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык ишке ашырылуучу шайлоо алдындагы үгүт иштеринен тышкары, пропагандалоо жана үгүттөө үчүн колдонулбайт.

5. Мамлекеттик бюджеттен каржылануу мамлекеттик бийлик органдарынын коомдук берүүлөргө кийлигишүүсү үчүн негиз болбойт.

 

6-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«6-берене. Корпорациянын максаты жана милдеттери

 

1. Корпорация Кыргыз Республикасынын калкына ички жана тышкы саясатта учурда болуп жаткан окуялар жөнүндө, маданият, билим берүү жана илим тармагы, коомдук турмуш жана коомдук кызыкчылыкка ээ башка чөйрөлөр тууралуу маалымат берүү максатында түзүлгөн.  

2. Корпорациянын негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

1) улуттук телерадиоберүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жүзөгө ашыруу;

2) Кыргыз Республикасы, анын ички жана тышкы саясаты, өлкөдө жана чет өлкөдө болуп жаткан социалдык-саясий жана башка окуялар жөнүндө маалымат алууну жана жайылтууну камсыздоо;

 3) жарандардын маалыматтык, агартуу, талдап-иликтөө, маданий, көркөм, илимий, музыкалык, спорттук, оюн-зоок жана башка кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн мамлекеттик, расмий жана өлкөнүн аз улутунун тилдеринде телерадиопрограммаларды жаратуу жана жайылтуу;

4) балдар үчүн билим берүүчү жана тарбиялоочу телерадиопрограммаларды жаратуу жана жайылтуу;

5) айрым мамлекеттик органдарга жана уюмдарга артыкчылыктуу жагдай түзүүдөн качуу максатында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бардык бутактарынын ишин бирдей деңгээлде ыкчам маалымдоо жана чагылдыруу;

6) журналистиканын стандарттарын сактоону жана адам укуктарын сыйлоону камсыз кылуу, калктын ар кандай улуттук, социалдык, жаш курактык жана башка топторунун ой-пикирлерин эркин билдирүүсүнө бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү;

7) мамлекеттик тилди, улуттук, маданий жана тарыхый салттарды өнүктүрүүгө багытталган программаларды өндүрүү жана жайылтуу;

8) чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар жөнүндө маалымат берүү;

9) көркөм баалуулукту түзгөн материалдарды сактоо;

10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-аракеттерди ишке ашыруу.»

6-берене. Корпорациянын максаты жана милдеттери

1. Корпорация Кыргыз Республикасынын калкына ички жана тышкы саясатта учурда болуп жаткан окуялар жөнүндө, маданият, билим берүү жана илим тармагы, коомдук турмуш жана коомдук кызыкчылыкка ээ башка чөйрөлөр тууралуу маалымат берүү максатында түзүлгөн.  

2. Корпорациянын негизги милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

1) улуттук телерадиоберүүнү Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык жүзөгө ашыруу;

2) Кыргыз Республикасы, анын ички жана тышкы саясаты, өлкөдө жана чет өлкөдө болуп жаткан социалдык-саясий жана башка окуялар жөнүндө маалымат алууну жана жайылтууну камсыздоо;

 3) жарандардын маалыматтык, агартуу, талдап-иликтөө, маданий, көркөм, илимий, музыкалык, спорттук, оюн-зоок жана башка кызыкчылыктарын канааттандыруу үчүн мамлекеттик, расмий жана өлкөнүн аз улутунун тилдеринде телерадиопрограммаларды жаратуу жана жайылтуу;

4) балдар үчүн билим берүүчү жана тарбиялоочу телерадиопрограммаларды жаратуу жана жайылтуу;

5) айрым мамлекеттик органдарга жана уюмдарга артыкчылыктуу жагдай түзүүдөн качуу максатында мамлекеттик бийликтин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бардык бутактарынын ишин бирдей деңгээлде ыкчам маалымдоо жана чагылдыруу;

6) журналистиканын стандарттарын сактоону жана адам укуктарын сыйлоону камсыз кылуу, калктын ар кандай улуттук, социалдык, жаш курактык жана башка топторунун ой-пикирлерин эркин билдирүүсүнө бирдей мүмкүнчүлүктөрдү берүү;

7) мамлекеттик тилди, улуттук, маданий жана тарыхый салттарды өнүктүрүүгө багытталган программаларды өндүрүү жана жайылтуу;

8) чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар жөнүндө маалымат берүү;

9) көркөм баалуулукту түзгөн материалдарды сактоо;

10) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык башка иш-аракеттерди ишке ашыруу.

7-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«7-берене. Корпорациянын укуктары жана милдеттери

1. Корпорация милдеттүү:

1) өлкөнүн бардык аймагында ишенимдүү, калыс жана таразаланган маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык таратууну ишке ашырууга,

2) ар кандай саясий ынанууларды, коомдогу маданий жана башка социалдык тенденцияларды эркин билдирүүнү жана атаандаштыгын камсыздоого;

3) өлкө калкынын улуттук өзгөчөлүгүн, тил маданиятын жана улуттук көркөм чыгармачылыгын коргоого көмөк көрсөтүүгө;

4) толеранттуулук менен маданий көп түрдүүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө;

5) жарандардын жеке турмушун, абийирин, кадыр баркын жана уюмдардын ишкердик беделин  сыйлоого;

6) белгилүү бир партиянын же топтун кандай гана кызыкчылыктары болбосун, өзгөчө шайлоо алдындагы мезгилдерде артыкчылык бербестен, саясий партиялардын иштерин бейтарап чагылдырууну камсыздоого;

7) жарандардын өмүрүнө, саламаттыгына жана алардын мүлкүнө коркунуч туудурган өзгөчө  кырдаалдар жөнүндө калкка тез арада маалымдоого;

8) телекөрсөтүүдөн берилген жаңылыктарды сурдологиялык котормо (тил жести) же субтитр менен, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар жөнүндө жана / же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган улуттук коопсуздук коркунучтарынын жаралышы жөнүндө ыкчам маалыматтык билдирүүлөр менен коштоо;

9) маалыматтарды таратууда Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен автордук жана чектеш укуктарды сактоого;

10) коомдук телерадиоберүүнүн материалдык-техникалык базасын өркүндөтүүгө  жана өнүктүрүүгө багытталган зарыл иш-чараларды өткөрүүгө;

11) телерадиоберүү жагында чет өлкөлүк телерадио уюмдары менен кызматташууну өнүктүрүүгө;

12) аудиовизуалдык техникалар жана технологиялар жагында дүйнөлүк аналогдорду колдонуу менен мамлекеттик телерадиоберүү ишин өнүктүрүүнүн бирдиктүү саясатын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышууга;

13) Корпорация тарабынан чыгарылган телерадиоберүү продукцияларынын архивин түзүүгө, телевизиондук фильмдерди жаратууну жүзөгө ашырууга;

14) жаңылыктарды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык алып барууга;

15)оболук убакыттын 30 пайызын балдар, өспүрүмдөр, билим берүү жана оюн-зоок программаларына бөлүп берүүнү камсыз кылууга;

16)берүү көлөмүнүн 70 пайыздан кем эмесин ата мекендик телерадиоберүүлөр менен камсыз кылууга, чет өлкө өндүрүшүндөгү телерадиоберүүлөрдүн үлүшү 30 пайыздан ашпоого тийиш.

2. Корпорация укуктуу:

1) телерадиоберүүнү уюштуруу үчүн мамлекеттик, муниципалдык органдардан, коомдук жана жеке уюмдардан, мекемелерден, ишканалардан жана алардын кызмат адамдарынан керектүү маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алууга;

2) кайсы бир мамлекеттик кийлигишүүлөргө көз каранды болбостон, редакциялык саясатты жүргүзүүгө;

3) филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү, ведомствого караштуу башка ишканалар менен мекемелерди, чыгармачыл топторду жана кабар берүү жайларын (анын ичинде чет өлкөдө) түзүүгө, кайра өзгөртүп түзүүгө же жоюуга;

4) менчик ээсинин макулдугу менен үчүнчү жак тарабынан түзүлүүчү уюмдарга мүчө (уюмдаштыруучу) болуп катышуу;

5) телерадиоберүү маселелери боюнча ар кандай ассоциацияларга, бирикмелерге жана эл аралык коомдук уюмдарга кирүүгө;

6) жараткан продукцияны, түшкөн кирешелерди жана башка каражаттарды  тескөөгө;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыны ылайык товарлары, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну, тендер өткөрүүнү ишке ашырууга;

8) Корпорациянын ишин өркүндөтүү маселелери боюнча илимий мекемелерди, илимпоздорду жана адистерди, анын ичине чет өлкө адистерин келишимдин негизинде тартууга;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте акы төлөнгөн кызматтарды көсөтүүгө;

10)сырт тараптан теле- жана/же радиоберүү уюмдары менен чыгарылган маданий-агартуу багытындагы коммерциялык эмес программалардын продукциясы үчүн жалпы оболук убакыттын 30 пайызын тендерге жыл сайын коюуга;

11)  өзүнүн филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө, аймактык жана ведомствого караштуу бөлүктөрдө финансылык-чарбалык ишти, бухгалтердик эсепке алууну көзөмөлдөөнү ишке ашырууга;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген Корпорацияга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка укуктарды ишке ашырууга.».

 

7-берене. Корпорациянын укуктары жана милдеттери      

1. Корпорация милдеттүү:

1) өлкөнүн бардык аймагында ишенимдүү, калыс жана таразаланган маалыматтарды Кыргыз Республикасынын Конституциясына жана мыйзамдарына ылайык таратууну ишке ашырууга,

2) ар кандай саясий ынанууларды, коомдогу маданий жана башка социалдык тенденцияларды эркин билдирүүнү жана атаандаштыгын камсыздоого;

3) өлкө калкынын улуттук өзгөчөлүгүн, тил маданиятын жана улуттук көркөм чыгармачылыгын коргоого көмөк көрсөтүүгө;

4) толеранттуулук менен маданий көп түрдүүлүктү өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүгө;

5) жарандардын жеке турмушун, абийирин, кадыр баркын жанауюмдардын ишкердик беделин  сыйлоого;

6) белгилүү бир партиянын же топтун кандай гана кызыкчылыктары болбосун, өзгөчө шайлоо алдындагы мезгилдерде артыкчылык бербестен, саясий партиялардын иштерин бейтарап чагылдырууну камсыздоого;

7) жарандардын өмүрүнө, саламаттыгына жана алардын мүлкүнө коркунуч туудурган өзгөчө  кырдаалдар жөнүндө калкка тез арада маалымдоого;

8) телекөрсөтүүдөн берилген жаңылыктарды сурдологиялык котормо (тил жести) же субтитр менен, ошондой эле өзгөчө кырдаалдар жөнүндө жана /же Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган улуттук коопсуздук коркунучтарынын жаралышы жөнүндө ыкчам маалыматтык билдирүүлөр менен коштоо;

9) маалыматтарды таратууда Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарын эске алуу менен автордук жана чектеш укуктарды сактоого;

10) коомдук телерадиоберүүнүн материалдык-техникалык базасын өркүндөтүүгө  жана өнүктүрүүгө багытталган зарыл иш-чараларды өткөрүүгө;

11) телерадиоберүү жагында чет өлкөлүк телерадио уюмдары менен кызматташууну өнүктүрүүгө;

12) аудиовизуалдык техникалар жана технологиялар жагында дүйнөлүк аналогдорду колдонуу менен мамлекеттик телерадиоберүү ишин өнүктүрүүнүн бирдиктүү саясатын иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышууга;

13) Корпорация тарабынан чыгарылган телерадиоберүү продукцияларынын архивин түзүүгө, телевизиондук фильмдерди жаратууну жүзөгө ашырууга;

14) жаңылыктарды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык алып барууга;

15)оболук убакыттын 30 пайызын балдар, өспүрүмдөр, билим берүү жана оюн-зоок программаларына бөлүп берүүнү камсыз кылууга;

16)берүү көлөмүнүн 70 пайыздан кем эмесин ата мекендик телерадиоберүүлөр менен камсыз кылууга, чет өлкө өндүрүшүндөгү телерадиоберүүлөрдүн үлүшү 30 пайыздан ашпоого тийиш.

2. Корпорация укуктуу:

1) телерадиоберүүнү уюштуруу үчүн мамлекеттик, муниципалдык органдардан, коомдук жана жеке уюмдардан, мекемелерден, ишканалардан жана алардын кызмат адамдарынан керектүү маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык алууга;

2) кайсы бир мамлекеттик кийлигишүүлөргө көз каранды болбостон, редакциялык саясатты жүргүзүүгө;

3) филиалдарды жана өкүлчүлүктөрдү, ведомствого караштуу башка ишканалар менен мекемелерди, чыгармачыл топторду жана кабар берүү жайларын (анын ичинде чет өлкөдө) түзүүгө, кайра өзгөртүп түзүүгө же жоюуга;

4) менчик ээсинин макулдугу менен үчүнчү жак тарабынан түзүлүүчү уюмдарга мүчө (уюмдаштыруучу) болуп катышуу;

5) телерадиоберүү маселелери боюнча ар кандай ассоциацияларга, бирикмелерге жана эл аралык коомдук уюмдарга кирүүгө;

6) жараткан продукцияны, түшкөн кирешелерди жана башка каражаттарды  тескөөгө;

7) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарыны ылайык товарлары, иштерди жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алууну, тендер өткөрүүнү ишке ашырууга;

8) Корпорациянын ишин өркүндөтүү маселелери боюнча илимий мекемелерди, илимпоздорду жана адистерди, анын ичине чет өлкө адистерин келишимдин негизинде тартууга;

9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте акы төлөнгөн кызматтарды көсөтүүгө;

10)сырт тараптан теле- жана/же радиоберүү уюмдары менен чыгарылган маданий-агартуу багытындагы коммерциялык эмес программалардын продукциясы үчүн жалпы оболук убакыттын 30 пайызын тендерге жыл сайын коюуга;

11)  өзүнүн филиалдарында, өкүлчүлүктөрүндө, аймактык жана ведомствого караштуу бөлүктөрдө финансылык-чарбалык ишти, бухгалтердик эсепке алууну көзөмөлдөөнү ишке ашырууга;

12) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген Корпорацияга жүктөлгөн милдеттерди аткаруу үчүн зарыл болгон башка укуктарды ишке ашырууга.

 

8-берененин 1-бөлүгүндө “Коомдук республикалык телекөрсөтүү жана радиоберүү;” сөздөрү алынып салынсын.

 

8-берене. Корпорациянын түзүмү

1. Корпорациянын түзүмүнө төмөнкүлөр кирет:

Республикалык радиотелеборбор;

Д.Садырбаев атындагы "Кыргызтелефильм" студиясы.

2.  Корпорацияга  мыйзамда  белгиленген  тартипте  башка  телерадиоберүү  уюмдары,

компаниялар, студиялар кошулушу мүмкүн.

9-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«9-берене. Жарнак

 

1. Корпорация өзүнүн программаларында жана берүүлөрүндө жарнакты Кыргыз Республикасынын “Жарнак жөнүндө” жана “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө” мыйзамдарында каралган тартипте жана тандалган мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен жайылтууну ишке ашырат.

2. Жарнак жарыяларын берүүгө төмөнкүдөй чектөөлөр коюлууга тийиш:

1) жарнактардын өздөрүнүн берүүлөрүндөгү көлөмү күндөлүк берүүнүн 10 пайызынан ашпоого тийиш;

2) жарнактарды берүүнүн жалпы көлөмү берилген бир сааттык убакыт ичинде 6 мүнөттөн ашпоого тийиш.

3. Коомдук берүү учурунда жарнакка коюлуучу талаптар:

1) кеңири тараган жарнактын атайын өзгөчөлүгү болуусу керек. Жарнак программанын башка бөлүктөрүнөн телеберүүдө – көрүнүшү, радиодо – үнү менен даана айырмаланууга тийиш;

2) жарнак программанын мазмунуна, ал эми жарнак берүүчүлөр – коомдук берүүчүнүн көз карандысыздыгына таасир бербөөгө тийиш;

 

9-берене. Жарнак

 

1. Корпорация өзүнүн программаларында жана берүүлөрүндө жарнакты Кыргыз Республикасынын “Жарнак жөнүндө” жана “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө” мыйзамдарында каралган тартипте жана тандалган мыйзамдардын талаптарын эске алуу менен жайылтууну ишке ашырат.

2. Жарнак жарыяларын берүүгө төмөнкүдөй чектөөлөр коюлууга тийиш:

1) жарнактардын өздөрүнүн берүүлөрүндөгү көлөмү күндөлүк берүүнүн 10 пайызынан ашпоого тийиш;

2) жарнактарды берүүнүн жалпы көлөмү берилген бир сааттык убакыт ичинде 6 мүнөттөн ашпоого тийиш.

3. Коомдук берүү учурунда жарнакка коюлуучу талаптар:

1) кеңири тараган жарнактын атайын өзгөчөлүгү болуусу керек. Жарнак программанын башка бөлүктөрүнөн телеберүүдө – көрүнүшү, радиодо – үнү менен даана айырмаланууга тийиш;

2) жарнак программанын мазмунуна, ал эми жарнак берүүчүлөр – коомдук берүүчүнүн көз карандысыздыгына таасир бербөөгө тийиш;

 

10-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«10-берене. Демөөрчүлүк

Корпорациянын телерадиопрограммаларын, телерадиоберүүлөрүн, аудиовизуалдык жана/же музыкалык жана башка берүүлөрүн жаратууда  жана/же көрсөтүүдө кайрымдуулук жана демөөрчүлүк иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ишке ашырылат.».

10-берене. Демөөрчүлүк

Корпорациянын телерадиопрограммаларын, телерадиоберүүлөрүн, аудиовизуалдык жана/же музыкалык жана башка берүүлөрүн жаратууда  жана/же көрсөтүүдө кайрымдуулук жана демөөрчүлүк иши Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык ишке ашырылат.

3-глава

Корпорациянын ишин уюштуруу

3-глава

Корпорациянын ишин уюштуруу

11-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«11-берене. Корпорациянын башкаруу органдары

 

1 Корпорациянын башкаруу органдары болуп:

1) Байкоо кеңеши;

2) Башкы директор эсептелет;

2. Корпорацияны башкаруунун жогорку органы болуп Корпорациянын Байкоо кеңеши (мындан ары - Кеңеш) эсептелет.

Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен аныкталган максаттардын Корпорация тарабынан сакталышын камсыздоо Кеңештин негизги функциясы болуп саналат.

3. Башкы директор Корпорацияны башкаруунун аткаруу органы болуп саналат жана Корпорациянын күндөлүк ишине Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен белгиленген тартипте жетекчилик кылат.

4. Корпорациянын финансылык-чарбалык ишине көзөмөл жүргүзүү үчүн Корпорациянын уставына ылайык ревизиялык комиссия түзүлөт.».

 

 

11-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«11-берене. Корпорациянын башкаруу органдары

 

1 Корпорациянын башкаруу органдары болуп:

1) Байкоо кеңеши;

2) Башкы директор эсептелет;

2. Корпорацияны башкаруунун жогорку органы болуп Корпорациянын Байкоо кеңеши (мындан ары - Кеңеш) эсептелет.

Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен аныкталган максаттардын Корпорация тарабынан сакталышын камсыздоо Кеңештин негизги функциясы болуп саналат.

3. Башкы директор Корпорацияны башкаруунун аткаруу органы болуп саналат жана Корпорациянын күндөлүк ишине Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен белгиленген тартипте жетекчилик кылат.

4. Корпорациянын финансылык-чарбалык ишине көзөмөл жүргүзүү үчүн Корпорациянын уставына ылайык ревизиялык комиссия түзүлөт.

 

 

12-берене  төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«12-берене. Корпорациянын Байкоо кеңеши

1. Кеңеш 15 мүчөдөн турган, 5 жылга шайланган коллегиалдык орган болуп саналат. Саясий партиянын лидерлери, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, жергиликтүү кеңештеринин депутаттары, ошондой эле  мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар Кеңештин мүчөлөрү боло алышпайт.

2. Кеңештин курамы Жогорку Кеңеш тарабынан 5 жылга бекитилет жана төмөнкүдөй түзүлөт:

Президенттен - 5 мүчө;

Жогорку Кеңештен - 5 мүчө;

жарандык коомдон - 5 мүчө.

3. Кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, ушул Мыйзамды жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

Кеңештин мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда өздөрүнүн саясий ишин жана саясий партиядагы мүчөлүгүн токтото турушат .

4. Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары  алар шайланган мөөнөт аяктаганда токтотулат.

Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн эрте төмөнкү учурларда токтотулат:

1) жеке арыз жазуу менен;

2) каза болгондо же Кеңештин мүчөсүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүн болбогон  ооруга чалдыкканда;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алган учурда;

4) Кеңештин жыйналыштарында 2 жолу катары менен жүйөлүү себептерсиз жок болгон учурда;

5) Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарын бузганда жана соттун өкүмү күчүнө кирген учурда;

6) Кеңештин мүчөсүнүн статусуна туура келбеген же карама-каршы келген ишти ишке ашырган учурда.

5. Кеңеш мүчөсүнүн ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурда токтотуу үчүн негиздеме ырасталганда Байкоочу кеңеш он күндүк мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетине кабарлоо жөнүндө чечим кабыл алат. Кабарлама алгандан отуз күндөн кеч эмес убакытта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилди комитети Корпорациянын Байкоочулар кеңешинин мүчөлүгүнүн бош ордуна конкурс жарыялоо боюнча чараларды кабыл алат. 

 

Кеңештин төрагасы профилдик комитет чечим кабыл алгандан тартып беш жумушчу күндүн ичинде кызматтык бош орун жөнүндө ЖМКга маалымат жарыялайт.

Кеңештин мүчөлөрү ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн эрте алып салган Кеңештин мүчөсүнүн номинанты болгон тараптын көрсөтмөсү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан дайындалат.».

 

12-берене. Корпорациянын Байкоо кеңеши

 

1. Кеңеш 15 мүчөдөн турган, 5 жылга шайланган коллегиалдык орган болуп саналат. Саясий партиянын лидерлери, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, жергиликтүү кеңештеринин депутаттары, ошондой эле  мамлекеттик жана муниципалдык кызматчылар Кеңештин мүчөлөрү боло алышпайт.

2. Кеңештин курамы Жогорку Кеңеш тарабынан 5 жылга бекитилет жана төмөнкүдөй түзүлөт:

Президенттен - 5 мүчө;

Жогорку Кеңештен - 5 мүчө;

жарандык коомдон - 5 мүчө.

3. Кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, ушул Мыйзамды жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишин жөнгө салуучу Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

Кеңештин мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууда өздөрүнүн саясий ишин жана саясий партиядагы мүчөлүгүн токтото турушат .

4. Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары  алар шайланган мөөнөт аяктаганда токтотулат.

Кеңештин мүчөлөрүнүн ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн эрте төмөнкү учурларда токтотулат:

1) жеке арыз жазуу менен;

2) каза болгондо же Кеңештин мүчөсүнүн милдеттерин аткарууга мүмкүн болбогон  ооруга чалдыкканда;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алган учурда;

4) Кеңештин жыйналыштарында 2 жолу катары менен жүйөлүү себептерсиз жок болгон учурда;

5) Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза мыйзамдарын бузганда жана соттун өкүмү күчүнө кирген учурда;

6) Кеңештин мүчөсүнүн статусуна туура келбеген же карама-каршы келген ишти ишке ашырган учурда.

5. Кеңеш мүчөсүнүн ыйгарым укугун мөөнөтүнөн мурда токтотуу үчүн негиздеме ырасталганда Байкоочу кеңеш он күндүк мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилдик комитетине кабарлоо жөнүндө чечим кабыл алат. Кабарлама алгандан отуз күндөн кеч эмес убакытта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин профилди комитети Корпорациянын Байкоочулар кеңешинин мүчөлүгүнүн бош ордуна конкурс жарыялоо боюнча чараларды кабыл алат. 

 

Кеңештин төрагасы профилдик комитет чечим кабыл алгандан тартып беш жумушчу күндүн ичинде кызматтык бош орун жөнүндө ЖМКга маалымат жарыялайт.

Кеңештин мүчөлөрү ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн эрте алып салган Кеңештин мүчөсүнүн номинанты болгон тараптын көрсөтмөсү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан дайындалат.

 

13-беренеде:

1) 2-бөлүк төмөнкү редакциядагы төртүнчү абзац менен толукталсын:

«диний уюмдарга кирген жана/же анда кызмат ордун ээлеген адамдар;»; 

 2) 3-бөлүктүн төртүнчү абзацындагы  «3» саны «1» санына алмаштырылсын.

 

13-берене. Кеңештин мүчөлөрүн шайлоонун тартиби

1.  Кеңештин  мүчөсүнүн  кызмат  ордуна  талапкерлер  билим  берүү,  илимий,  коомдук  жана башка коммерциялык эмес уюмдардан көрсөтүлөт.

Кеңештин мүчөлүгүнө талапкер жогорку билими жана массалык-маалымат каражаттарында,

бейөкмөт уюмдарда, чыгармачыл союздарда 5 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар адам болушу

зарыл.

2. Төмөндөгүлөр Кеңештин мүчөлөрү боло алышпайт:

мамлекеттик кызматта турган адамдар;

расмий кызмат ордун ээлеген же саясый партиянын штатында турган адамдар;

диний уюмдарга кирген жана/же анда кызмат ордун ээлеген адамдар;

Корпорациянын же башка берүүлөрдүн кызматкерлери;

ар кандай деңгээлдеги мамлекеттик башкаруу органдарында шайлануу жолу менен кызмат

ордун ээлеген адамдар;

берүү  же  телекоммуникация  чөйрөсүндө  кызматта  турган,  ушул  тармактан  эмгек акы  алган же аларга карата тикелей жана кыйыр финансылык кызыкчылыктары бар адамдар.

3.  Президент  Жогорку  Кеңешке  10  талапкерди  сунуш  кылат.  Жогорку  Кеңеш  рейтингдик

добуш берүү жолу менен алардын ичинен 5 талапкерди бекитет.

Жогорку  Кеңеш  10  талапкерди  көрсөтөт,  рейтингдик  добуш  берүү  жолу  менен  алардын

ичинен  5  талапкерди  бекитет.  Парламенттик  оппозициядан  талапкерлердин  бири  да  Кеңештин

курамына  өтүү  үчүн  добуштардын  жетиштүү  санын  албай  калган  учурда,  Кеңештеги  бир  орун

парламенттик оппозициянын добуштардын көбүрөөк санын алган талапкерине берилет.

Жарандык коом (окуу жана илимий мекемелер, чыгармачыл союздар, коомдук бирикмелер, жалпыга  маалымдоо  каражаттары  жана  башка  уюмдар)  өзүнүн  сунушун  жазуу  жүзүндө  Жогорку Кеңештин  профилдик  комитетине  киргизет.  Комитет  сунушталган  талапкерлердин  арасынан жогоруда  аталган  критерийлер  боюнча  тандоо  жолу менен  10  талапкерди  тандап  алат,  алардын ичинен Жогорку Кеңеш рейтингдик добуш берүү жолу менен 5 талапкерди бекитет.

Кеңештин  мүчөлөрүнүн  ыйгарым  укуктары  аяктоого  1  ай  калганда  Кеңештин  курамына

талапкерлерди  көрсөтүү  Жогорку  Кеңеш  тарабынан  жалпыга  маалымдоо  каражаттарына

жарыяланат.

4.  Добуш  берүүнү  даярдоону  жалпыга  маалымдоо  каражаттары  компетенциясына  кирген

Жогорку Кеңештин профилдик комитети жүзөгө ашырат.

Талапкерди  көрсөтүү  жана  аларды  бекитүү  ачык  өтөт.  Комитет  талапкерлердин  акыркы

тизмесин жарыялайт жана аларга талкуу ачык жыйналышта жүргүзүлөт.

14-беренеде:

1) 1-бөлүк төмөнкү мазмундагы биринчи абзац менен толукталсын:

«Кеңеш Корпорациянын ишинин ачык жана айкын жүргүзүлүшүн камсыздайт,  коомчулук менен жолугушууларды, консультацияларды дайыма уюштурат, коомдук кызыкчылыктарды эң жакшы чагылдыруу максатында жарандарды этникалык өкүлчүлүгү, гендердик, жаш курактык, кесиптик, маданий жана диний принциптери боюнча  сунуштарын эске алат.»;

2) 4-бөлүктүн биринчи абзацы «Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен» сөздөрүнөн кийин «бир жылдык мөөнөткө» сөздөрү менен толукталсын;

3) 4-бөлүктүн он биринчи абзацы «Кеңештин мүчөлөрүнө» сөздөрүнөн кийин «жана Башкы директорго» сөздөрү менен толукталсын».

 

14-берене. Кеңештин ишин уюштуруу

1.Кеңеш Корпорациянын ишинин ачык жана айкын жүргүзүлүшүн камсыздайт,  коомчулук менен жолугушууларды, консультацияларды дайыма уюштурат, коомдук кызыкчылыктарды эң жакшы чагылдыруу максатында жарандарды этникалык өкүлчүлүгү, гендердик, жаш курактык, кесиптик, маданий жана диний принциптери боюнча  сунуштарын эске алат.

Кеңеш жылына кеминде 4 жолу чакырылат, ошол эле учурда ар бир жылдын 30-мартынан кечиктирилбестен Кеңештин жылдык жыйналыштары өткөрүлүп, Кеңештин өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарылат.

2. Кеңештин кезексиз жыйналыштары Кеңештин төрагасынын, Корпорациянын башкы директорунун же анын мүчөлөрүнүн курамынын кеминде үчтөн биринин өтүнүчү боюнча чакырылат.

3. Кеңештин жыйналышы, эгерде ага Кеңештин мүчөлөрүнүн кеминде үчтөн экиси катышса, укук ченемдүү. Кворум жок болгондо жыйналыш башка күнгө которулат.

Кеңештин чечимдери, ушул Мыйзамда каралгандарды кошпогон учурларда, Кеңештин мүчөлөрүнүн жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

4. Кеңешти төрага жетектейт, ал Кеңештин мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен бир жылдык мөөнөткөшайланат.

Кеңештин төрагасынын компетенциясына төмөнкүдөй иш-милдеттер кирет:

Кеңештин чогулушунун убактысын, өткөрүлүүчү ордун жана күн тартибин аныктоо;

чогулушту анын күн тартибине ылайык даярдоону камсыз кылуу;

Кеңештин жыйналыштарына жетекчилик кылуу;

өзү жок болгондо Кеңештин мүчөлөрүнүн бирин Кеңештин жыйналышына төрагалык кылууга дайындоо;

Кеңештин чечимдеринин аткарылышын контролдоо.

Кеңештин төрагасы, эгерде Кеңештин бардык курамынын үчтөн экисинин добушу менен Кеңештин мүчөлөрү ага ишеним көрсөтүшпөсө чакыртылып алынат.

Кеңештин жыйналышы Кеңештин мүчөлөрү шайлаган катчы тарабынан протоколдонот. Кеңештин катчысынын милдеттерине төмөнкүлөр кирет:

жылдык, кезектеги жана кезексиз чогулуштарды чакыруу боюнча бардык уюштуруу ишин жүргүзүү, жыйналыштар үчүн зарыл материалдарды жана Кеңештин мүчөлөрү үчүн документтерди даярдоо, берилген материалдарды иштеп чыгуу жана жалпылаштыруу;

жыйналыштар, күн тартиби, өткөрүлүүчү убактысы жана орду жөнүндө жылдык жана кезектеги жыйналышты өткөрүүгө чейин кеминде 30 күн мурда жана кезексиз жыйналышты чакыруу жөнүндө ал өткөрүлгөнгө чейин кеминде 10 күн мурда Кеңештин мүчөлөрүнө жана Башкы директоргобилдирүү түрүндө кабарлоо;

Кеңештин иш кагаздарын жүргүзүү.

 

5. Корпорациянын башкы директору Кеңештин жыйналыштарына кеңеш берүү добушу менен катышууга укуктуу.

15-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«15-берене. Кеңештин ыйгарым укуктары

 

1. Белгиленген милдеттердин чегинде Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Корпорациянын уставын, Кеңештин регламентин, редакциялык саясатты бекитүүгө, Корпорациянын ишин жөнгө салуучу башка ички документтерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө;

2) Корпорациянын жылдык бюджетин жана финансылык-чарбалык иш планын бекитүүгө;

3) Корпорациянын иши жөнүндө Башкы директордун жылдык отчетун бекитүүгө;

4) эмгек акы төлөө фондунун алкагында Корпорациянын штаттык санынын жеткен чегин бекитүүгө;

5) Корпорациянын Башкы директорун сынактын негизинде тандоого жана аны ээлеген  кызматынан бошотууга;

6) Кеңештин төрагасына ишеним көрсөтпөөгө жана аны чакыртып алуу боюнча чечимдерди кабыл алууга;

7) орун басарларды дайындоого Башкы директорго макулдук берүүгө;

8) Корпорациянын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн түзүүгө, кайра өзгөртүп түзүүгө жана жоюуга макулдук берүүгө;

9) Корпорациянын финансылык каражаттарын, мүлкүн жана башка активдерин колдонгондугу жөнүндө Корпорациянын кызмат адамдарынын отчетторун угууга;

Кеңеш ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен каралган башка маселелерди да карайт.

 1-6 пунктчаларда көрсөтүлгөн  маселелер боюнча Кеңештин чечимдери Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы курамынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Башка  маселелер боюнча чечим көпчүлүк добуш берүү менен жөнөкөй кабыл алынат. Кеңештин бардык чечимдери ачык добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

 Башкы директорду ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн эрте бошоткон учурда Башкы директордун милдетин аткаруучу болуп анын орун басарларынын бири дайындалат.

2. Кеңештин мүчөлөрү алардын талапкерлигин жылдырган уюмдардын эмес, жалпы коомчулуктун кызыкчылыктарын коргоочу катары иш алып барышат.

3. Кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн кызмат ордуларын саясий, коммерциялык же жеке кызыкчылыгына колдоно алышпайт.

4. Коомдук телеберүүнүн жана Коомдук радионун редакциялык жана кадрдык иштерине кийлигишүүгө Байкоо кеңешине тыюу салынат.».

 

15-берене. Кеңештин ыйгарым укуктары жана укуктары

1. Белгиленген милдеттердин чегинде Кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Корпорациянын уставын, Кеңештин регламентин, редакциялык саясатты бекитүүгө, Корпорациянын ишин жөнгө салуучу башка документтерге өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүүгө;

2) Корпорациянын жылдык бюджетин жана финансылык-чарбалык иш планын бекитүүгө;

3) Корпорациянын иши жөнүндө Башкы директордун жылдык отчетун бекитүүгө;

4) эмгек акы төлөө фондунун алкагында Корпорациянын штаттык санынын жеткен чегин бекитүүгө;

5) Корпорациянын Башкы директорун сынактын негизинде тандоого жана аны ээлеген  кызматынан бошотууга;

6) Кеңештин төрагасына ишеним көрсөтпөөгө жана аны чакыртып алуу боюнча чечимдерди кабыл алууга;

7) орун басарларды дайындоого Башкы директорго макулдук берүүгө;

8) Корпорациянын филиалдарын жана өкүлчүлүктөрүн түзүүгө, кайра өзгөртүп түзүүгө жана жоюуга макулдук берүүгө;

9) Корпорациянын финансылык каражаттарын, мүлкүн жана башка активдерин колдонгондугу жөнүндө Корпорациянын кызмат адамдарынын отчетторун угууга;

Кеңеш ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен каралган башка маселелерди да карайт.

1-6 пунктчаларда көрсөтүлгөн  маселелер боюнча Кеңештин чечимдери Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы курамынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен кабыл алынат. Башка  маселелер боюнча чечим көпчүлүк добуш берүү менен жөнөкөй кабыл алынат. Кеңештин бардык чечимдери ачык добуш берүү жолу менен кабыл алынат.

 Башкы директорду ээлеген кызматынан мөөнөтүнөн эрте бошоткон учурда Башкы директордун милдетин аткаруучу болуп анын орун басарларынын бири дайындалат.

2. Кеңештин мүчөлөрү алардын талапкерлигин жылдырган уюмдардын эмес, жалпы коомчулуктун кызыкчылыктарын коргоочу катары иш алып барышат.

3. Кеңештин мүчөлөрү өздөрүнүн кызмат ордуларын саясий, коммерциялык же жеке кызыкчылыгына колдоно алышпайт.

4. Коомдук телеберүүнүн жана Коомдук радионун редакциялык жана кадрдык иштерине кийлигишүүгө Байкоо кеңешине тыюу салынат

16-беренеде:

1) 1-бөлүк алынып салынсын;

2) берене төмөнкү мазмундагы үчүнчү жана төртүнчү бөлүктөр менен толукталсын:

«3. Кеңештин мүчөлөрүнүн иши бюджеттен тышкаркы каражаттардан каржыланышы мүмкүн.

4. Кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу тарткан унаа жана суткалык чыгымдарды кошуу менен Кеңештин мүчөлөрүнүн бардык чыгашаларынын орду төлөнүп берилет».

 

16-берене. Кеңештин ишин камсыз кылуу

1. Кеңештин ишин уюштуруучулук, усулдук, каржылык жана башка жагынан камсыз кылууну белгиленген тартипте Корпорация жүзөгө ашырат.

2. Кеңештин мүчөлөрүнүн иши бюджеттен тышкаркы каражаттардан каржыланышы мүмкүн.

3. Кызматтык милдеттерди аткарууга байланыштуу тарткан унаа жана суткалык чыгымдарды кошуу менен Кеңештин мүчөлөрүнүн бардык чыгашаларынын орду төлөнүп берилет.

 

17-беренеде:

1) биринчи абзацындагы «Корпорация жыл сайын милдеттүү түрдө финансылык жана чарбалык иштеринин тышкы аудитинен өтөт.» сүйлөмү «Корпорация жыл сайын финансылык жана чарбалык иштерин тышкы аудиттен милдеттүү түрдө өткөрүүгө укуктуу» сүйлөмүнө алмаштырылсын.

 

17-берене. Корпорациянын жылдык аудити

Корпорация жыл сайын финансылык жана чарбалык иштерин тышкы аудиттен милдеттүү түрдө өткөрүүгө укуктуу.

Аудитордук фирманын отчету Кеңештин кароосуна берилет, ошондой эле отчеттук мезгилден кийинки жылдын 1-апрелинен кечиктирилбей жарыяланат.

18-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«18-берене. Корпорациянын иши жөнүндө отчет

 

1. Башкы директор Корпорациянын иши жөнүндө жыл сайын берилүүчү жылдык отчетту 30-марттан кечиктирбестен Байкоо кеңешине берет.

2. Корпорациянын жылдык отчетуна төмөнкүлөр камтылат:

1) коомдук телерадиоберүүнү уюштуруу боюнча милдеттердин аткарылышын талдоо менен өткөн отчеттук мезгил үчүн өнүгүү стратегиясынын ишке ашырылышы жөнүндө отчет; 

2) кийинки жылга карата өнүгүү стратегиясын;

3) активдер жана пассивдер түзүлүшүн чечмелөө менен жылдык бухгалтердик  баланс;

4) күнүмдүк чыгымдарга жумшалган каражаттардын колдонулушу жөнүндө отчет;

5) түшкөн пайданын колдонулушу жөнүндө отчет.

Эгерде отчёттук мезгил ичинде Корпорация тышкы аудит жүргүзсө, анда жылдык отчётко  корутунду гана тиркелет.

3. Кеңеш жыл сайын, отчеттон кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен, Корпорациянын иши жөнүндө жылдык отчетту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине тапшырат.

Кеңеш Корпорациянын жылдык отчетун жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт жана аны коомчулук арасына жайылтат.».

 

18-берене. Корпорациянын иши жөнүндө отчет

1. Башкы директор Корпорациянын иши жөнүндө жыл сайын берилүүчү жылдык отчетту 30-марттан кечиктирбестен Байкоо кеңешине берет.

2. Корпорациянын жылдык отчетуна төмөнкүлөр камтылат:

1) коомдук телерадиоберүүнү уюштуруу боюнча милдеттердин аткарылышын талдоо менен өткөн отчеттук мезгил үчүн өнүгүү стратегиясынын ишке ашырылышы жөнүндө отчет; 

2) кийинки жылга карата өнүгүү стратегиясын;

3) активдер жана пассивдер түзүлүшүн чечмелөө менен жылдык бухгалтердик  баланс;

4) күнүмдүк чыгымдарга жумшалган каражаттардын колдонулушу жөнүндө отчет;

5) түшкөн пайданын колдонулушу жөнүндө отчет.

Эгерде отчёттук мезгил ичинде Корпорация тышкы аудит жүргүзсө, анда жылдык отчётко  корутунду гана тиркелет.

3. Кеңеш жыл сайын, отчеттон кийинки жылдын 30-апрелинен кечиктирбестен, Корпорациянын иши жөнүндө жылдык отчетту Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине тапшырат.

Кеңеш Корпорациянын жылдык отчетун жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялайт жана аны коомчулук арасына жайылтат.

 

19-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«19-берене. Корпорациянын Башкы директору

1. Башкы директор Корпорацияны башкаруунун жалгыз аткаруу органы болуп саналат жана Корпорациянын  ишине Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен белгиленген тартипте учурда жетекчилик кылат.

2. Башкы директор Корпорацияны башкарат жана анын бардык операциялары менен  иштин түрлөрүнө жоопкерчиликтүү болот.

Башкы директор төмөнкү маселелер боюнча өз алдынча чечимдерди кабыл алат:

1) берүү ишин уюштуруу жана берүү баштыгын иштеп чыгуу;

2) чыгармачылык идеясын жана берүүлөрдү жаратуу;

3) кызматкерлерди ишке кабыл алуу жана иштен бошотуу, эмгек келишимдерин түзүү;

4) Корпорациянын ишине тиешелүү маселелер боюнча юридикалык жактар жана жеке адамдар менен байланыш түзүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

5) чарба келишимдерин түзүү;

6) бюджеттин түзүү жана аткаруу;

7) Корпорация уставына ылайык ведомство ичинде буйруктарды, нускамаларды, жоболорду, эрежелерди жана башка ченемдик актыларды чыгарууга, алардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүүгө;

8) күндөлүк башка маселелерди чечүү.

3. Башкы директор Байкоо кеңеши тарабынан шайланат. Башкы директорду дайындоо жөнүндө буйрук Кеңештин отурумунун тиешелүү протоколунун негизинде чыгарылат.

4. Башкы директор Кеңеш тарабынан  ачык добуш берүү менен сынак боюнча 4 жылдык мөөнөткө шайланат.  Эгерде талапкерлердин бири да белгиленген добуштардын жетиштүү санын албаса, Кеңештин ошол отурумунда сынактын экинчи туру өткөрүлөт. Добуш берүүгө биринчи жана экинчи позицияда көбүрөөк добуштун санына ээ болгон талапкерлер киргизилет. Эгерде кайрадан добуш берүүдө талапкерлердин бири да кайра эле добуштардын белгиленген санын ала албаса, анда сынак болгон жок деп эсептелет жана жаңы сынак жарыяланат.

5. Башкы директор катары менен 2 мөөнөткө шайлана алат.

6. Башкы директор, анын орун басарлары жана Корпорациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери саясий партиялардын жана/же диний уюмдардын мүчөлөрү боло алышпайт жана/же коомдук-саясий кызматтарды жана/же диний уюмдардын кызматтарын ээлей алышпайт.

 7. Башкы директор төмөнкү учурларда ээлеген кызматынан бошотулат:

1) Башкы директордун ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаган учурда;

2) Корпорация Кеңешинин төрагасына өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазуу менен;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алган учурда;

4) аны жөндөмдүү эмес же жөндөмдүүлүгү чектелген деп табуу;

5) мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталган кылмыш-жаза жоруктарын жасаган учурда;

6) Корпорациянын иши жөнүндө жылдык отчетту бекитпеген учурда;

7) Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында каралган башка учурларда.

Жылдык отчетту бекитпеген учурда Башкы директор Кеңештин өзүнчө отурумунда Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен иштен бошотулат.

8. Башкы директор Кеңеш тарабынан Башкы директордун көрсөтмөсү боюнча бекитилүүчү орун басарларга ээ. Башкы директорду дайындаганга чейин анын милдеттерин орун басарлардын бири убактылуу аткарат. Мында ал кызматкерлерди дайындоого жана иштен бошотууга же башка жол менен Корпорациянын келечектеги ишине таасир берүүгө укуксуз.

9. Ведомствого караштуу жана аймактык бөлүмчөлөрдүн, филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери кызматка Башкы директор тарабынан дайындалат жана иштен бошотулат.  

10. Башкы директордун жана анын орун басарларынын иш милдеттери Корпорациянын уставында так жөнгө салынууга тийиш.».

 

19-берене. Корпорациянын Башкы директору

1. Башкы директор Корпорацияны башкаруунун жалгыз аткаруу органы болуп саналат жана Корпорациянын  ишине Ушул Мыйзам жана Корпорациянын уставы менен белгиленген тартипте учурда жетекчилик кылат.

2. Башкы директор Корпорацияны башкарат жана анын бардык операциялары менен  иштин түрлөрүнө жоопкерчиликтүү болот.

Башкы директор төмөнкү маселелер боюнча өз алдынча чечимдерди кабыл алат:

1) берүү ишин уюштуруу жана берүү баштыгын иштеп чыгуу;

2) чыгармачылык идеясын жана берүүлөрдү жаратуу;

3) кызматкерлерди ишке кабыл алуу жана иштен бошотуу, эмгек келишимдерин түзүү;

4) Корпорациянын ишине тиешелүү маселелер боюнча юридикалык жактар жана жеке адамдар менен байланыш түзүү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;

5) чарба келишимдерин түзүү;

6) бюджеттин түзүү жана аткаруу;

7) Корпорация уставына ылайык  ведомство ичинде буйруктарды, нускамаларды, жоболорду, эрежелерди жана башка ченемдик актыларды чыгарууга, алардын аткарылышына көзөмөл жүргүзүүгө;

8) күндөлүк башка маселелерди чечүү.

3. Башкы директор Байкоо кеңеши тарабынан шайланат. Башкы директорду дайындоо жөнүндө буйрук Кеңештин отурумунун тиешелүү протоколунун негизинде чыгарылат.

4. Башкы директор Кеңеш тарабынан  ачык добуш берүү менен сынак боюнча 4 жылдык мөөнөткө шайланат.  Эгерде талапкерлердин бири да белгиленген добуштардын жетиштүү санын албаса, Кеңештин ошол отурумунда сынактын экинчи туру өткөрүлөт. Добуш берүүгө биринчи жана экинчи позицияда көбүрөөк добуштун санына ээ болгон талапкерлер киргизилет. Эгерде кайрадан добуш берүүдө талапкерлердин бири да кайра эле добуштардын белгиленген санын ала албаса, анда сынак болгон жок деп эсептелет жана жаңы сынак жарыяланат.

5. Башкы директор катары менен 2 мөөнөткө шайлана алат.

6. Башкы директор, анын орун басарлары жана Корпорациянын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилери саясий партиялардын жана/же диний уюмдардын мүчөлөрү боло алышпайт жана/же коомдук-саясий кызматтарды жана/же диний уюмдардын кызматтарын ээлей алышпайт.

 7. Башкы директор төмөнкү учурларда ээлеген кызматынан бошотулат:

1) Башкы директордун ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаган учурда;

2) Корпорация Кеңешинин төрагасына өз каалоосу менен жумуштан кетүү арызын жазуу менен;

3) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыккан, башка мамлекеттин жарандыгын кабыл алган учурда;

4) аны жөндөмдүү эмес же жөндөмдүүлүгү чектелген деп табуу;

5) мыйзамдуу күчүнө кирген соттун өкүмү менен аныкталган кылмыш-жаза жоруктарын жасаган учурда;

6) Корпорациянын иши жөнүндө жылдык отчетту бекитпеген учурда;

7) Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарында каралган башка учурларда.

Жылдык отчетту бекитпеген учурда Башкы директор Кеңештин өзүнчө отурумунда Кеңештин мүчөлөрүнүн жалпы санынын үчтөн эки бөлүгүнүн добушу менен иштен бошотулат.

8. Башкы директор Кеңеш тарабынан Башкы директордун көрсөтмөсү боюнча бекитилүүчү орун басарларга ээ. Башкы директорду дайындаганга чейин анын милдеттерин орун басарлардын бири убактылуу аткарат. Мында ал кызматкерлерди дайындоого жана иштен бошотууга же башка жол менен Корпорациянын келечектеги ишине таасир берүүгө укуксуз.

9. Ведомствого караштуу жана аймактык бөлүмчөлөрдүн, филиалдардын жана өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери кызматка Башкы директор тарабынан дайындалат жана иштен бошотулат.  

10. Башкы директордун жана анын орун басарларынын иш милдеттери Корпорациянын уставында так жөнгө салынууга тийиш.

 

20-берененин 1-бөлүгү төмөнкү мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын:

«Корпорациянын ишин калк тарабынан кошо каржылоо Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруужөнүндө” мыйзамына ылайык ишке ашырылат.».

 

20-берене. Корпорациянын мүлкү жана анын ишин каржылоо

1. Корпорацияны каржылоо республикалык бюджеттин каражаттарынан жүзөгө ашырылат. Корпорациянын ишин калк тарабынан кошо каржылоо Кыргыз Республикасынын “Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу  жөнүндө” мыйзамына ылайык ишке ашырылат

2. Каржылоо ошондой эле төмөнкүлөрдүн эсебинен жүзөгө ашырылат:

жарнамалардын, гранттык жана демөөрчүлүк каражаттардын;

продукцияларды, иштерди, кызмат көрсөтүүлөрдү, чарбалык иштердин башка түрлөрүн ишке ашыруудан алынган өзүнүн каражаттарынын;

автордук укуктарды пайдаланууга байланышкан кирешелердин;

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында тыюу салынбаган башка кирешелердин.

3. Корпорациянын имараттары, кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү мамлекеттик менчик болуп саналат жана Корпорацияга чарба күтүү укугунда бекитилип берилет.

4-главанын аталышы төмөнкү редакцияда өзгөртүлсүн: «Корпорациянын редакциялык саясаты»

4-глава Корпорациянын редакциялык саясаты»

21-берене күчүн жоготту деп табылсын.

 

 

22-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«22-берене. Корпорациянын редакциялык саясаты

1. Корпорация Кыргыз Республикасынын калкынын этникалык, маданий көп түрдүүлүгүн эске алуу менен бардык элдин кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн бүт аймагында маалыматтык, агартуу жана оюн-зоок берүү программаларынын кеңири чөйрөсүн сунуштайт.

2. Корпорация коомдо орун алган пикирлердин жана көз караштардын бүтүндөй диапазонун чагылдырган, учур талап кылган жана жогорку сапаттагы берүүлөрдү берет, калктын кеңири катмарын маалыматтык кызыкчылыктар жана муктаждыктар менен канааттандырат.

3. Корпорация, ушул Мыйзамга жана ички актыларга ылайык, коомдук маанилүү темаларды өз алдынча аныктайт.

4. Корпорация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, расмий чыгып сүйлөөлөр үчүн обо убактысын Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасына акысыз берет.

5. Корпорация Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик угууларын жана отурумдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын отурумдарын жазып алып, ошондой эле  түздөн-түз ободо да акысыз негизде берүүгө укуктуу.

6. Корпорациянын кызматкерлери өзүнүн чыгармачылык ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле редакциялык саясатты жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган башка ички актыларды жетекчиликке алат.

7. Чыгармачыл кызматкерлер редакциялык саясатта камтылган адеп ченемдерин  жетекчиликке алат, көп пикирдүүлүктү чагылдырат жана маалымат-жаңылык программаларында жеке пикирлерди билдирүүгө жол беришпейт. Ишенимдүү маалыматтарды, калыс, тең салмактуу жана толук берүү, ошондой эле фактыларды автордук комментарийлерди так ажыратуу маалыматтарды жеткирүүнүн башкы стандарттарынан болуп саналат.

8. Программаларды жаратууда чыгармачыл кызматкерлер коомдук кызыкчылыкты коммерциялык жана саясий кызыкчылыктан жогору коюуга, жалпы баалуулуктар менен маданияттын көп түрдүүлүгүн сыйлоого артыкчылык берет.

Жашы жете элек өспүрүмдөр, кылмыштардын курмандыгы болгондор, жаратылыш кырсыктарынан жана кыйроолордон жапа чеккендер жөнүндө материалдарда өзгөчө этияттык сакталат. Телеберүүлөр менен радио уктурууларды берүүдө диний, улуттук жана расалык басмырлоого жол берилбейт.

Программаларды жаратууда жана көрсөтүүдө жеке турмуш сыйлоого алынат;  шектүү, күнөөлүү жана соттолуучу адамдарга объективдүү мамиле жасоо принциби сакталат;  маалымат булактарынын жана жашыруун ысымдардын купуялуулугу коргоого алынат.

9. Редакциялык саясаттын кошумча эрежелери Корпорация Кеңеши тарабынан белгилениши мүмкүн.».

 

22-берене. Корпорациянын редакциялык саясаты

1. Корпорация Кыргыз Республикасынын калкынын этникалык, маданий көп түрдүүлүгүн эске алуу менен бардык элдин кызыкчылыгы үчүн өлкөнүн бүт аймагында маалыматтык, агартуу жана оюн-зоок берүү программаларынын кеңири чөйрөсүн сунуштайт.

2. Корпорация коомдо орун алган пикирлердин жана көз караштардын бүтүндөй диапазонун чагылдырган, учур талап кылган жана жогорку сапаттагы берүүлөрдү берет, калктын кеңири катмарын маалыматтык кызыкчылыктар жана муктаждыктар менен канааттандырат.

3. Корпорация, ушул Мыйзамга жана ички актыларга ылайык, коомдук маанилүү темаларды өз алдынча аныктайт.

4. Корпорация Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык, расмий чыгып сүйлөөлөр үчүн обо убактысын Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына, Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине, Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Төрагасына акысыз берет.

5. Корпорация Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин парламенттик угууларын жана отурумдарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, Шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын отурумдарын жазып алып, ошондой эле  түздөн-түз ободо да акысыз негизде берүүгө укуктуу.

6. Корпорациянын кызматкерлери өзүнүн чыгармачылык ишинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, ошондой эле редакциялык саясатты жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган башка ички актыларды жетекчиликке алат.

7. Чыгармачыл кызматкерлер редакциялык саясатта камтылган адеп ченемдерин  жетекчиликке алат, көп пикирдүүлүктү чагылдырат жана маалымат-жаңылык программаларында жеке пикирлерди билдирүүгө жол беришпейт. Ишенимдүү маалыматтарды, калыс, тең салмактуу жана толук берүү, ошондой эле фактыларды автордук комментарийлерди так ажыратуу маалыматтарды жеткирүүнүн башкы стандарттарынан болуп саналат.

8. Программаларды жаратууда чыгармачыл кызматкерлер коомдук кызыкчылыкты коммерциялык жана саясий кызыкчылыктан жогору коюуга, жалпы баалуулуктар менен маданияттын көп түрдүүлүгүн сыйлоого артыкчылык берет.

Жашы жете элек өспүрүмдөр, кылмыштардын курмандыгы болгондор, жаратылыш кырсыктарынан жана кыйроолордон жапа чеккендер жөнүндө материалдарда өзгөчө этияттык сакталат. Телеберүүлөр менен радио уктурууларды берүүдө диний, улуттук жана расалык басмырлоого жол берилбейт.

Программаларды жаратууда жана көрсөтүүдө жеке турмуш сыйлоого алынат;  шектүү, күнөөлүү жана соттолуучу адамдарга объективдүү мамиле жасоо принциби сакталат;  маалымат булактарынын жана жашыруун ысымдардын купуялуулугу коргоого алынат.

9. Редакциялык саясаттын кошумча эрежелери Корпорация Кеңеши тарабынан белгилениши мүмкүн.

23-беренени  күчүн жоготту деп табылсын.

 

 

24-беренени  күчүн жоготту деп табылсын.

 

 

25-беренени  күчүн жоготту деп табылсын.

 

 

26-берене төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«26-берене. Жокко чыгаруу жана жооп берүү укугу

 

1. Чындыкка туура келбеген жана/же алардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган жана/же абийирин, намысын жана иштеги аброюн кордогон маалыматтар таратылган  жаран же юридикалык жак Корпорациянын программаларында жана берүүлөрүндө аларды жокко чыгарууга жана/же жооп берүүгө укуктуу (комментарий берүү же иш жагдайына жеке өзү түшүндүрмө берүү). 

Жокко чыгаруу жана жооп берүү укугун ишке ашыруу тартиби жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык жөнгө салынат.».

 

26-берене. Жокко чыгаруу жана жооп берүү укугу

 

1. Чындыкка туура келбеген жана/же алардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын бузган жана/же абийирин, намысын жана иштеги аброюн кордогон маалыматтар таратылган  жаран же юридикалык жак Корпорациянын программаларында жана берүүлөрүндө аларды жокко чыгарууга жана/же жооп берүүгө укуктуу (комментарий берүү же иш жагдайына жеке өзү түшүндүрмө берүү). 

Жокко чыгаруу жана жооп берүү укугун ишке ашыруу тартиби жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамдардын талаптарына ылайык жөнгө салынат.

 

27-берене. Материалдык жана моралдык зыяндын ордун толтуруу

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык материалдык жана моралдык зыяндын орду толтурулуп берилет.

 

28-берене. Корпорациянын жоопкерчилиги

Корпорация, анын кызматкерлери, ошондой эле ушул Мыйзамдын талаптарын бузган адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.

4-глава төмөнкү мазмундагы 281-берене менен толукталсын:

«281-берене. Документтер менен иштөө жана архив фондун түзүү боюнча  Корпорациянын милдеттери

 

Корпорация архив документтерин топтоону, эсепке алууну, сактоону жана пайдаланууну архив иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздайт.

Корпорация өздүк курам боюнча документтерди, аларды иштеп чыгууну, жүгүртүүнү жана сактоону кошо алганда, документтер менен иштөө тартибине коюлуучу ченемдерди жана талаптарды сактоого милдеттүү.».

 

281-берене. Документтер менен иштөө жана архив фондун түзүү боюнча  Корпорациянын милдеттери

 

Корпорация архив документтерин топтоону, эсепке алууну, сактоону жана пайдаланууну архив иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык камсыздайт.

Корпорация өздүк курам боюнча документтерди, аларды иштеп чыгууну, жүгүртүүнү жана сактоону кошо алганда, документтер менен иштөө тартибине коюлуучу ченемдерди жана талаптарды сактоого милдеттүү.

 

5-глава Корутунду жоболор

5-глава Корутунду жоболор

 

29-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши

1. Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

2. "Кыргыз Республикасында Коомдук телерадиоберүүнү түзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-апрелиндеги N 28 Декретине жана Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 25-августундагы N 144 "Кыргыз Республикасынын Коомдук телерадиоберуү корпорациясынын Байкоочу кеңешинин мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө" Жарлыгына ылайык дайындалган Кеңештин мүчөлөрү Кеңештин жаңы мүчөлөрү шайланганга чейин өз ыйгарым укуктарын сактап калат.

3. Кеңештин жаңы мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө чечим ушул Мыйзам жарыяланган күндөн тартып 3 айдан кечиктирилбестен Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынат.

4. Ушул Мыйзамга ылайык келтиргенге чейин колдонуудагы ченемдик укуктук актылар ушул Мыйзамга каршы келбеген бөлүгүндө колдонулат.

5. Төмөнкүлөр күчүн жоготту деп таанылсын:

"Кыргыз Республикасында Коомдук телерадиоберүүнү түзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-апрелиндеги N 28 Декрети;

"Кыргыз Республикасында Коомдук телерадиоберүүнү түзүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 30-апрелиндеги N 28 Декретине өзгөртүү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Убактылуу Өкмөтүнүн 2010-жылдын 19-августундагы N 122 Декрети;

"Телекөрсөтүү жана радиоуктуруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11-беренеси (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2008-ж., N 6/1, 570-ст.).

 

 

 Көрүүлөрдүн саны : 1457